Guds dager, slik de er i Bibelen.

Fra Israelifokus.net/
Av Torolf Karlsen.

Ved å studere de forskjellige uttrykk vedrørende dager sett i forbindelse med eskatologien, kan vi finne frem til en plan for utviklingen frem mot Guds rike.

FRELSENS DAG
 Det er helt klart i Skriften, at denne dagen ikke er en enkelt dag, men et tidsrom. Dette tidsrommet, som kalles Frelsens dag, har nå vart i 2000 år. Det er nådetiden, da Gud har behag i å frelse menneskene fra synden.

Denne tiden kalles også ”et nådens år fra Herren.” I denne perioden skal Guds program for Hedningefolkene fullbyrdes. Det vil si, at frelsen skal forkynnes for alle folkeslagene, fra Jerusalem av, og skal avsluttes med brudens bortrykkelse.

"For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!" 2 Kor 6:2.

"Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren." Luk 4:18-19.

JESU KRISTI DAG
 Denne dagen er på en særlig måte dagen til Jesus. Det er den dagen, Han har sett frem til av alle disse generasjonene, som har gått, siden Han fullførte sitt løp på Korset. Det er dagen, da Jesus kommer tilbake for å hente menigheten.

På den dagen er helliggjørelsens verk avsluttet. Den dagen skal Han selv åpenbares. Det er enden på menighetens jordeliv, og den dagen står bruden ulastelig. Hans gjerning i oss er fullført.

"..slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag." 1 Kor 1:7-8.

"Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Fil 1:6.

"..slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag." Fil 1:10.

HERRENS DAG
Herrens dag er noe helt annet enn Jesu Kristi dag. Det er en dag, eller heller et bestemt tidsrom, som innebærer trengsel, mørke og dom. Det er en dag, som forteller om krig og ødeleggelse, om skrik og nød. Dette er uten tvil den store trengselen, som kulminerer i slaget ved Harmageddon og formørkelsen av solen og månen.

De aller fleste av profetene har talt om denne dagen.

" Ve oss, for en dag! For nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige." Joel 1:15.

"Herren lar sin røst høre foran sin fylking. For hans hær er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er Herrens dag – hvem kan utholde den?" Joel 2:11.

"Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige." Esaj 13:6.

"Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den." Jes 13:9.

"For nær er dagen! Ja, nær er Herrens dag! En dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være." Esek 30:3.

"Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige." Mal 4:5.

 "Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten." 1 Tess 5:2.

"La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her." 2 Tess 2:2.

HERRENS DAG VISER TIL VERDENS BARN
Om begrepet ”Herrens dag” er det stor forvirring. Mange tror, at denne dagen er dagen for menighetens Bortrykkelse. Men når man leser alt, som er sagt om denne dagen, kan det ikke applikere til menigheten. Det er klart en tid, som har en applikasjon til Verdens barn.

Jesus taler også om denne dagen. Han sier: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen." Luk 21:33-36.

Legg merke til, at denne dagen omtales av Jesus som ”en snare”. Han advarer disiplene mot å la seg fange av denne dagen. Han ønsker, at de må fly unna denne dagen. Faren er til stede, at disiplene Hans blir fanget inn og bundet av ”rus og svir og timelige bekymringer.”

Hvis så er tilfelle, vil dagen nok komme over en ”som en snare”. Men vi kan komme unna Herrens dag med all sin forferdelse ved å våke og be hver tid og stund. Da skal vi ikke bli fanget inn av denne dagen, men ”bli stående for Menneskesønnen”.

PAULUS OM HERRENS DAG
Paulus er også opptatt av denne dagen og er i tråd med Jesus, når han taler om dette. Han skriver til menigheten i Tessaloniki om tidene, som skal komme, og sier, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. I disse versene henvender han seg klart til to grupperinger. Det er ”dere”, og det er ”dem” eller ”de”. Uten tvil er ”dere” menigheten i Tessaloniki. Den andre gruppen er Verden, ”dem” eller ”de”.

Det er ikke menigheten, som sier ”fred og ingen fare!” Det er Verdens barn, som mener, at endetiden ikke representerer noen fare. De mener også, at denne spesielle tiden vil bringe fred. Det er selvfølgelig en falsk fred. I den tilstanden vil de oppleve, at en brå undergang kommer over DEM.

Her bruker han et annet ord, nemlig uttrykket ”som veer over en kvinne, som skal føde”. Vi forstår altså, at Herrens dag kommer brått. Den kommer med ødeleggelse. Herrens dag kommer, mens folk sover (tyv om natten). Den stjeler freden og verdiene fra menneskene.

Fra denne dagen, Herrens dag, er det ingen redning. For dem, som blir tilbake på Jorden, etter at Jesus har hentet menigheten, blir det mørke og død, ødeleggelse og skrik. Det er Den store Trengsel, som kommer!

Men han har et annet budskap til menigheten. Paulus sier at ”dere brødre, er ikke i mørket”. Han er helt klar på dette, at menigheten skal ikke oppleve Herrens dag. Dagen skal IKKE komme over dem som en tyv. Det har sin grunn i at

a) De er ikke i mørket
b) De er alle lysets barn og dagens barn
c) De hører ikke natten eller mørket til
d) De er edrue
e) De bærer troens og kjærlighetens brynje
f) De har håpet om frelse som hjelm
g) Gud bestemte dem ikke til vrede (under Den store Trengsel) men til frelse.

"Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn."

"Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm! For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus." 1 Tess 5:1-9.

Legg merke til de tre uttrykkene, som er brukt om Herrens dag:

1. Kommer som en tyv om natten
2. Er å betrakte som en snare
3. Kommer brått på som veer over en gravid kvinne

I dette ligger følgende forklaringer:

a) Mens Verdens barn sover i sine synder, kommer Herrens dag som en tyv. Dagen stjeler fra dem de sanne verdier, de måtte ha. Når de våkner opp, har de mistet den freden, de trodde de hadde, og tryggheten de følte.

 b) Herrens dag er som en snare. Likesom dyrene går uanede inn i snaren og blir sittende fast, går også Verdens barn inn i Herrens dag. De er bedradd av Antikristen og den falske profeten og tror på budskapet om gode tider.

c) Denne dagen med mørke og trengsel kommer brått, og når den gjør det, blir det stor pine. På samme måten, som barnet i den gravide kvinnes morsliv har hatt lang tid på å bli fullbåren, vil også den Antikristelige tiden komme brått på, men likevel være et resultat av en lang tids utvikling i negativ forstand.

GUDS DAG
Guds dag er dagen, som innvarsler avslutningen av denne Jorden og alt det gamle, som har eksister i uminnelige tider. Den kalles Guds dag, fordi det på en særlig måte er Skaperens dag. Han, som skapte Himmelen og Jorden og alt, som er i dem, vil også avslutte historien om sin skapning.

Men Han ikke bare avslutter Verdens, men også menneskehetens historie vil bli avsluttet. Alle de, som ikke har fremstått i noen annen oppstandelse tidligere, vil bli levende og oppstå i sine fornedrelseslegemer i en dom til evig skam og avsky.

For denne dommen innebærer ingen frelse for noen, bare fortapelse. Slik avsluttes Verdenshistorien – med ild.

"..mens dere venter på, at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal Himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann." 2 Pet 3:12.

"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp." 2 Pet 3:10.

HAR GUD EN PLAN MED VERDEN?
Det er klart, at Gud har en plan med Verden. Han skapte Verden ved og til Jesus.

 "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til." Joh 1:1-3.

"Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke." Joh 1:10.

"For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham." Kol 1:16

Men ikke bare den fysiske Verden med alt, som i den er, er skapt av Herren. Også Verden i tid er planlagt og formet i Kristus Jesus, Guds Sønn.

"Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. (aion = verden i tid, tidsalder)." Hebr. 1:1.