Når Jesus blir konge over jorden - del I af III.


 
Fra Sjibbolet.no/

NÅR JESUS FRA NASARET BLIR KONGE PÅ JORDEN
Det profetiske ordet forteller om store endringer på jorden i endens tid. Det som til sist blir jordens redning, er at Jesus fra Nasaret blir konge over hele jorden.

Det gamle Testamentet er klar i sin framstilling av Jesus fra Nasaret. Han er kongen av Davids ætt. Her kunne vi sitere mange bibelvers fra GT men velger bare noen få:

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." Jes 9:6

Helt fra Jesu inntreden i denne verden var han tiltenkt verdensherredømme. Det ble lagt på hans skuldre. Det betyr det at Jesus skulle bære hele verden på sine skuldre. I sin fornedrelse bar han først vår synd og der etter kommer den himmelske herligheten og så herredømmet over jorden.

I Davids hus
Oppfyllelsen av løftene om Guds rike på jord hans kongedømme krevde at Gud måtte bli menneske og fødes i Davids hus. En kan ikke skille Guds kongedømme over jorden fra Israel. Jesus er Guds Sønn, Davids sønn og Menneskesønnen i en og samme person. Det ble gitt spesielle løfter til kong David om en av hans etterkommere som skulle være konge til evig tid.

"Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn." 2 Sam 7:12-14

Det kan høres ut som om profeten Natan taler om Salomo og hans kongedømme og dette desto mer ettersom Salomo faktisk bygget det første permanente templet. Men denne profetien taler om en som er større enn Salomo og som bygget et annet og større tempel for Herren - menigheten av både jøder og grekere. Denne kongen skulle ikke bare regjere en kort tid men for bestandig. Han var både Davids sønn (menneskelig avstamming) og Guds Sønn (guddommelig).

David fikk også se inn i fremtiden og talte profetisk om kongen som skulle herske over hele jorden. Han skrev flere salmer om denne kongen som både var hans sønn og som var hans Herre. En forunderlig hemmelighet som fariseerne på Jesu tid ikke skjønte.

"Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender!" Salm 110:1-2.

"Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie." Salm 2:6-8.

Vi ser at Israel har ikke bare gitt oss Frelseren men også Kongen som vil redde verden fra den totale ødeleggelsen.

Den første fase
Den første fasen av profetien om Jesu herredømme var forbundet med hans komme til verden. Maria, jomfruen ble utvalgt til mor for Messias. Engelen Gabriel ble sendt til henne med disse ordene:

"Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme." Luk 1:31-33.

Jesus fra Nasaret var både Marias sønn og Guds Sønn, slik vi leser av disse versene. Han skal være konge over Israel men også over hele jorden.

Vismennene fra Østen
I juleevangeliet møter vi vismennene fra Østen. Det er ikke mye vi vet om dem men vi leser at de var ledet av en stjerne og kom til Judea for å tilbe kongen som var født. De trodde at han var å finne i Jerusalem siden det var hovedstaden og endte opp i Herodes hus. Han var ikke innstilt på å dele makten med noen og søkte å drepe Jesus. Men skriften er klar og vismennenes besøk er et bevis for at Jesus fra sin fødsel av var konge. Det er jo også verdt å legge merke til at ingen andre barn av kongelig byrd blir født som konge men bare som prinser og prinsesser.

"Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham." Matt 2:1-2.

Kongen i hans fornedrelse
 Jesus fornektet aldri at han var konge. Han bekreftet dette ved flere anledninger. Men hans kongedømme var annerledes enn de av denne verden. Hans rike var i første rekke et åndelig rike men likevel virkelig blant alle dem som tok imot hans budskap. De fikk oppleve kongens nåde og hans makt i et forvandlet liv.

"Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge? Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst." Joh 18:33, 36-37.

Jesus demonstrerte sannheten om seg selv som konge ved å bokstavelig oppfylle kongeprofetien fra Sak. 9:9 da han satte seg på trelldyrets fole og lot seg hylle av menneskemengden.

"Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole." Joh 12:13-15.

Forkastet som Israels konge
Denne typen kongedømme falt ikke i smak hos den tidens åndelige ledere. For romerne var også tanken om en ny konge i jødeland et forvarsel om trøbbel og opprør. I denne fasen var tanken om et fysisk rike fremtidig tenkning, et håp som skulle realisere på et senere tidspunkt. Israel skulle få oppleve riket i sin fulle styrke men ikke mens de levde. Det skulle komme ved avslutningen av evangelieforkynnelsens tid.

"De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt." Apg 1:6-7.

Vi legger merke til at Jesus ikke avviste tanken om et fysisk rike for Israel men sa at det skulle komme senere i Faderens time.

Riket i sin nåværende form
Jesus er konge og hans rike har kommet med åndelige realiteter. Han er kongen over våre liv og vi lever og hersker med ham i dagens verden. Synden ble beseiret av Kongen på korset. Likeså Satan og all hans makt og myndighet. De som følger kongen opplever rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Vi skal mer enn seire ved ham som elsket oss.

"For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus." Rom 5:17.

"Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd." Rom 14:17.

Men det kommer mye mer når vi nå går inn i endetidens drama

Menneskesønnen er også kongen
Daniel var en profet som så mange store og herlige synder fra Gud. Det var et syn som stadig kom tilbake til ham. Det var synet av Menneskesønnen som kom med himmelens skyer

"Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne." Dan 7:14.

Daniel beskriver Jesus Messias i hans 2. komme. Han har ikke profetert om Jesu 1. komme i sin bok men formidler profetiske syner om Jesu gjenkomst. Dette er mektige syner som gjelder Israel og tiden når Jesus Messias skal vende tilbake til jorden for å ta makten over den og folkene blir ham lydige.