Guds Vredesdomme.

Fra Gracethrufaith.com/
28. september 2013.

”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen.” (Luk 21:25).

”Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?« (Åb 6:16-17).

”Jeg så et andet stort, forunderligt tegn på himlen: Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet.” (Åb 15:1).

I 20 århundreder har forskellige former for udtrykket "Guds vrede" frembragt et billede på nethinden af endetidens domme umiddelbart forud for Jesu 2. komme. Men på det sidste er det begyndt at betyde noget forskelligt for forskellige mennesker.

Samtidig har udtryk som ”Lammets Vrede”, ”Menneskets Vrede” og ”Satans Vrede” sneget sig ind i diskussionen. Derudover er nogle begyndt at tale om en domsperiode, som de kalder Guds Vredesdom. Den er ikke nævnt i Bibelen, men de siger, den kommer lige efter Jesu 2. kommer. Andre har endog sagt, at Guds Vredesdom refererer til den evige straf, der følger efter Tusindårsriget.

Men hvad er Guds Vredesdom?
I citaterne fra Åbenbaringen, som vi kan se ovenfor, ser vi, at det er en domsperiode, der begynder med dommene under de syv Segl i Åb 6 og ender med dommene under de syv Vredesskåle i Åb 16-18. Når dette udtryk viser sig under en eller anden form i Det Nye Testamente, er det næsten altid med henvisning til Endetidsdommene.

Hvis det er tilfældet, hvad er da de andre såkaldte vredesperioder, som vi hører om?

”Lammets Vrede” stammer fra Åb 6:16, og det næste vers, Åb 6:17, fortæller os, at det også er Guds Vrede. Det giver mening, fordi Jesus i Joh 10:30 sagde: "Jeg og Faderen er ét."

”Menneskets Vrede” er et udtryk, der ikke findes i Bibelen, men nogle kommentatorer har brugt det til at beskrive det, der traditionelt er blevet kaldt dommene under de første fire Segl i Åb 6, også kendt som ”The four Horsemen of Apocalypse” (Apokalypsens fire ryttere). Dette er igen en del af Guds Vredesdom. De fire ryttere symboliserer Antikrists umiddelbare fremtræden og hans bestræbelser på at erobre kontrol over Verden(Åb 6:2).

”Satans Vrede” stammer fra King James versionen af Åb 12:12, hvor Satan er beskrevet som meget vred, fordi han er blevet kastet ud af Himlen og ved, at han kun har kort tid til at opnå sit mål: At erobre Jorden. Hans udvisning af Himlen vil ske kort før, Domsskålene, som skal fuldføre Guds Vredesdom, vil blive udøst over ham og hans tilhængere. Så du ser, at Satan ikke er forfatter til denne sidste række domme, men derimod målet for dem.

Det Græske ord, der bliver brugt om Satans vrede, er "thymos", og skønt det også nogle gange henviser til Guds vrede, så er "orge" det ord, der oftest bruges i den forbindelse. Forskellen mellem de to ord, som de bruges her, er, at Guds Vrede er oprindelsen til dom, mens Satans vrede er en reaktion på dommen.

(Et kort afsnit om Bortrykkelsen er udeladt)

Tre sæt Domme
Det første sæt navngivne domme kaldes Segldomme, fordi de forekommer, da Jesus åbner de syv Segl i en rulle, som Faderen vil give Ham. De er beskrevet i Åb 6 som en periode, der begynder med den opfattelse, at freden er kommet til Jorden, og slutter med den erkendelse, at Guds Vredesdom er begyndt.

Paulus skrev om denne tid: "Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.” (1 Thes 5:3). De første seks Domssegl vil bringe krig, hungersnød, pest og død til en fjerdedel af Verden, sammen med et massivt martyrium til de troende.

Det syvende Segl er ikke en dom i sig selv, men introducerer den anden navngivne serie, kaldet Trompetdommene (Åb 8:4-9:21). Syv engle blæser efter hinanden i deres Trompeter, og lyden af hver Trompet introducerer en ny dom. Denne serie domme vil kombinere naturlige med overnaturlige angreb på menneskeheden, og når de er overståede, vil en tredjedel af jordens skove og marker stå i flammer, en tredjedel af havdyrene vil være døde, en tredjedel af jordens vandforsyning vil være blevet forurenet, og en tredjedel af de mennesker, der overlevede Segldommene, vil være døde.

Efter den sjette Domstrompet vil der ske en ukendt begivenhed på jorden. På et signal fra en mægtig engel vil syv Tordner tale, og selv om det var forbudt Johannes at fortælle os, hvad de sagde, har lærde spekuleret over, om det kunne være en uanmeldt dom af en slags (Rev 10:1-4).

Den syvende Trompet vil annoncere påbegyndelsen af Herrens regeringstid på jorden (Åb 11:15-18). Krigen i Himlen vil resultere i en permanent udvisning af Satan og hans engle (Åb 12:7-12). Efter at vær blevet begrænset til jorden vil Satan tage bolig i en mand, Antikríst, og få ham til at meddele fra Templet i Israel, at han er Gud (2 Thes 2:4).

Jesus sagde, at dette vil igangsætte Den Store Trængsel, den værste katastrofe, Verden nogensinde har eller nogensinde vil se. Han advarede de Jøder, der lever i Israel på det tidspunkt, om straks at flygte for livet (Matt 24:15-21).

Dette vil finde sted i midten af Daniels 70. uge, og på det tidspunkt vil hele Guds Vrede blive sluppet løs på Satan og hans tilhængere i den endelige serie domme (Åb 16-18), som kaldes Skåldommene, fordi de er symboliseret ved engle, der udøser syv Skåle med Guds Vrede på jorden.

Disse domme og de ødelæggelser, de forårsager, er udenfor enhver beskrivelse. Jesus havde ret, da Han sagde, at hvis de dage ikke blev afkortet, ville ikke noget menneske blive frelst (Matt 24:22).

Jeg tror, at én af effekterne af disse domme bliver fuldførelsen af nedbrydningsfasen i jordens genoprettelse, som Jesus talte om i Matt 19:28, som Peter bekræftede i ApG 3:21 og som Johannes beskrev i Åb 21:1. For eksempel taler Åbenbaring 16:16-21 om de værste jordskælv, Verden nogensinde har oplevet. De forårsager, at alle bjerge falder sammen, øer forsvinder, og byerne i nationerne bliver ødelagt, mens hagl på 100 pund bombarderer jorden. Tro mig, når jeg siger: Du ønsker ikke dette for din værste fjende.

Store dele af Verdens resterende befolkning vil dø i løbet af denne tid, men på grund af den, vil jorden være klar til en genoprettelse til den tilstand, den havde, da Adam blev skabt. Dette vil ske samtidig med Jesu 2. komme (ApG 3:21).

Hvad med os?

(Et kort afsnit er udeladt)

Hvis du tror, du er en synder, men at Gud sendte sin Søn for at dø for dine synder, og hvis du har accepteret, at den fulde straf er betalt ved Hans død, så behøver du ikke at frygte for nogen af disse domme.

Du vil se, at det øjeblik, hvor du besluttede at tro på, hvad Herren har gjort for dig, var det afgørende øjeblik i dit liv, og du vil forstå, at det gjorde dig til en af Verdens endelige sejrherrer. Du vil indse, at det er det, Gud altid har tænkt, at du skulle blive, og du vil vide, hvorfor de Himmelske Hærskarer bryder ud i glædesang, når du kommer til Herren. Hvis du lytter omhyggeligt, kan du næsten høre Messias’ fodtrin.