Kærlighed til Sandheden.

Fra Fuglesangen.com/
26. december 2014.
Av Per Willy Edvardsen.

UTEN GUDS KJÆRLIGHET OG NÅDE BLIR VI ALLE ET OFFER FOR DET ONDE.

Kjærlighet til Sannheten! Det er et begrep, jeg liker å dvele ved. Det er et Bibelsk begrep av dimensjoner. Sannheten!

Hva er Sannhet? Vi trenger Sannheten for å velge rett. Vi trenger Sannheten for å få oppleve nåde. Vi trenger Sannheten for å bygge på riktig grunnvoll. Vi trenger Sannheten for at vi alle kan enes om, hva som er rett.

Jesus Kristus er Sannheten, kommet i kjød! Hvert Ord, som gikk ut av Hans munn, var og er Sannhet. Summen av Guds Ord er Sannhet! Det vil si, at Gud gir oss en del nøkler i sitt Ord, som åpner dører til store, mektige og urokkelige Sannheter, som Satan ikke greier å lyve i fra oss.

Fordi vi elsker Sannheten, og fordi vi tok imot kjærlighet til Sannheten har vi funnet disse nøklene, Gud har ved sin nåde åpenbart dem for oss. Kjærligheten til Sannheten og ydmykhet for, hva Gud åpenbarer gjennom de, som elsker Ham, fører oss inn i en nåde av grenseløse dimensjoner.

Vi blir en del av et byggverk, som er av Gud. Guds menighet på jord! Vi er med og bygget oss den grunnvollen, som Herren vil gi oss. En klippefast og urokkelig grunnvoll av Sannheter, som gir oss en full overbevisning av Guds eksistens.

Derfor liker jeg å være sammen med brødre og søstre, som er glad i å sitte å leke for Herrens åsyn og bla i alle disse vidunderlige Sannheter, som peker på rettferdighet, godhet og nåde.

Vi kan bare se, hvor stor og uoppløselig en konflikt, det kan bli av småsaker, fordi den ene parten ikke overhodet er ydmyk for Sannheten. De har rett og slett velbehag i urettferdigheten og koser seg, når den lidende part vrir seg i fornedrelse og smerte.

De tjener urettferdigheten og skal hele tiden sette standard for, hva som er rett og galt, i stedet for å la Gud gjøre det. Hva summen av Guds Ord sier, er overhodet ikke av betydning for Djevelen og dem, som er ledet av ham.

Den ugudelige (urettferdige) kan vreke av seg styggheter og løgn, som har drepende krefter i seg uten det minste spor av anger eller dårlig samvittighet. Synden gir rot for handlinger, som i verste fall dreper folk. De tjener den onde med sitt sinn og sine lemmer, eller ønsker å være venner med Verden i stedet for å støtte Sannheten og den Rettferdige.

De tjener Djevelen, så enkelt er det. Mennesket forstår ikke, hvor lett det er å falle bort fra Gud og bli en tjener av det onde. Jesus Kristus er den eneste, som kan fri oss fra det onde. Den, som elsker Gud og sin neste og har tatt i mot Jesus Kristus både som frelser og Herre, er kommet over og blitt borgere i en ny Verden, som kalles Guds rike eller hHmlenes rike.

De har ved Golgata Kors opprettet et kjærlighetsforhold til Gud. De har fått møte Jesus den Korsfestede, Han som er Veien, Sannheten og Livet. De ønsker å møte de andre hellige for å oppbygge hverandre på vår høyhellige tro og bli styrket i kjærlighet til Sannheten, så de forstår, hvor viktig det hele tiden er å ydmyke seg for Gud og hverandre.

Det er denne plattformen, Gud har gitt oss ved sin nåde. Loven er oppfyldt i kjærlighet til Sannheten. I samfunnet med Gud og Hans ord og hverandre kan vi komme fram til, hva som er Guds gode vilje. Dette er kjærlighet til Sannheten.

Loven fra gamle Pakt er ikke opphevet, den er oppfyldt! Gud har ved frelsen i Jesus Kristus og ved Korsets forsoning ført oss inn i et direkte kjærlighetsforhold til Sannheten, der vi alltid kan finne ut, hva som er Guds vilje, der ydmykhet for Sannheten gir oss nåde ved det fullkomne offer på Golgata Kors.

I oss selv er vi fortapt, i vårt kjød er vi fortapt. Får Satan lurt oss bort fra kjærlighet til Sannheten, er vi fortapt. Men ved Jesu føtter finner vi løsning, forsoning, tilgivelse og vekst. Ene og alene gjennom kjærlighet til Sannheten og ydmykhet for den kan vi få oppleve Guds grenseløse nåde.

Guds nåde er grenseløs, og det skal vår nåde til vår neste også være. Jeg mener, at forutsetningen for, at alt liv skal oppleve nåde, er ydmykhet for Sannheten. La oss søke Guds rike i sammen og finne den. La oss elske hverandre, som Jesus elsker oss.

Gud er kjærlighet. La oss søke Ham med iver og bli ledet av Hans Ånd.

Matt 5:14-20: "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen."

"Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt."

"Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike."

Joh 4:23-24: "men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet."

Joh 1:17: "for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."

Joh 3:21: "men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud."

Joh 8:32: "og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder."

Joh 3:16-21: "For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham."

"Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde."

"For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud."

Joh 1:12-13: "Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett* til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud."