Døden er oppslukt til seier!

Fra Lov&Evangelium.
Nr. 4 - 2014.
Av Per Bergene Holm.

«Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1 Kor 15:54-57.

Sammenhengen dette avsnittet står i, er apostelen Paulus' tale om de troendes legemlige oppstandelse.

Vårt kjød står under Guds dom
Vårt gamle menneske skal ikke oppleve frelsen. Kjødet er og blir uforbederlig og står under Guds ugjenkallelige dom. Det var jo derfor Jesus måtte dø. Når han tok på seg ditt og mitt kjød og møtte Gud i vårt sted, kunne intet berge ham. Da ble han fordømt og forbannet av den hellige Guds vrede.

Intet sted ser du dommen over ditt og mitt kjød som på Jesu Kristi kors. Der ser du hva Gud mener om deg og meg, og om ditt og mitt liv. Det er under forbannelsen, under dommen, fordømt til undergang og død.

Guds nåde og syndenes forlatelse betyr ikke at Gud aksepterer deg og meg slik vi er, at kjødet blir berget unna dommen. Nei, synden er og blir synd, også etter Jesu soningsdød, og kjødet er og blir kjød, og det skal ikke arve Guds rike, men er fordømt.

Gud kan og vil aldri akseptere oss i vår naturlige tilstand eller ta bort dommen over kjødet. Men Jesu død innebærer at Jesus tok dommen på seg, slik at du kunne fritas for å utstå dommen selv og sone den med ditt eget liv. Gud lot en stedfortreder, sin egen Sønn, bære straffen og sone synden.

Vårt kjød hører døden til
Det vi er av naturen skal ikke arve Guds rike. Det gjelder selvfølgelig ikke bare vårt ytre legeme, men først og fremst vår syndige og onde natur som utfolder seg gjennom legemet, og som har sin rot i vårt hjerte. Det er derfor Guds ord taler om nødvendigheten av en ny fødsel.

Det er bare det nye livet som er født av Gud som skal arve Guds rike. Vårt naturlige menneske kan ikke frelses og berges, men går mot døden, enten gjennom at vi legges i grav, eller gjennom at vi ved Jesu gjenkomst forvandles og blir ikledd uforgjengelighet.

Det nye livet har et Guds barn allerede her og nå inne i seg ved troen på Jesus, og en dag skal også vårt ytre menneske forvandles og herliggjøres. Det er vårt salige håp.

Et døds- og livssamfunn med Jesus
Innebærer ikke min tilflukt til Jesus at jeg søker frelse fra mitt syndige kjød, men vil forbli i mitt syndige kjød og berge det, så har jeg ikke del i Jesu Kristi kors og syndenes forlatelse. Vil jeg ikke gå inn under dommen over kjødet og søke frelse fra min synd, er og blir jeg utenfor Guds rike.

Jeg må bli født på ny og få et nytt liv for å se Guds rike. Å følge Jesus innebærer å gå inn under Guds dom med sitt liv. Men det er nettopp denne dommen mange ikke vil gå inn under. De kjemper med nebb og klør for å berge sitt liv. De vil være kristne, de vil følge Jesus, men de vil ikke vite av korset.

De vil gjerne lære av Jesus å bli hellige og gode, de vil gjerne at Jesus skal tilgi dem deres mangler, men de vil ikke miste sitt liv. De søker å berge sitt liv, vinne anerkjennelse og aksept for seg og sitt. Men å følge Jesus innebærer å miste seg selv, å fornekte seg selv, å dø bort fra seg selv. Alt mitt hører hjemme på Jesu kors, under dommen. Det skal ikke forsvares, pyntes på eller berges, men det skal overgis til dom og død. Det er fordømt og skal forbli fordømt. Vil jeg leve i kjødet, så skal jeg ikke arve Guds rike.

Korset er den troendes fristed
Det er ett sted i tilværelsen hvor mitt fordømte kjød allerede har fått sin dom, og det er på Jesu Kristi kors. Dit skal jeg få gå med kjødet mitt, ikke for å berge det, men for å bli av med det. Der fikk det sin død, der ble det tilintetgjort sammen med Jesus og der skal jeg få legge det av. Og så skal jeg i Jesus få tro meg frelst fra det alt sammen, fordi det ble fordømt i ham, i hans død.

Så er det ute med meg og alt mitt. Det skal jeg få fornekte, det vil si akte som noe jeg er aldeles ferdig med og fremmed for, noe jeg overhodet ikke lenger vedkjenner meg som mitt. Og så skal jeg få akte meg som levende for Gud i Kristus Jesus. Han er min ros og min ære, Han er min rettferdighet. Og i Ham er det ingen synd, og i Ham er jeg frelst fra døden, for Han har utstått den en gang for alle, og døden har ikke lenger noen makt over Ham.

Alt Hans er ditt ved troen!
Du som hører Jesus til, har del med Jesus. Det er hele grunnen under din salige stilling. Da Jesus døde, døde du. Slik taler Skriften om den troende. Jesus tok alt ditt på seg, for at du skulle få leve, ikke i kraft av ditt, men i kraft av ham.

Han vil være ditt liv, Han vil gjelde i ditt sted. Det skal du få regne med, du som tror på Jesus. Du lever ikke lenger selv, for ditt liv tok Jesus med seg på korset og i graven. Kristus er ditt liv, og du lever ved Ham. Alt du er for Gud, det er du i Ham. Du er oppreist med Ham til rettferdiggjørelse for Gud.

Han gjelder for deg i himmelen. Derfor er du hellig og ren, uten plett eller rynke. Du er satt i himmelen med Ham. Alt det som gjelder Ham, det gjelder deg. Slik skal du få regne, for slik regner Gud. Har Jesus tatt på seg din sak, slik at Hans død er din død, så er også Hans oppstandelse din oppstandelse, så er Hans rettferdiggjørelse din rettferdiggjørelse, så er Hans barnekår ditt barnekår, så er Hans himmelfart, din himmelfart.

For Han har tatt på seg å føre din sak, Han har gjort seg til ett med deg, for at du skal være ett med Ham. Du har oppstått med Ham fra graven og lever for Gud i himmelen. Men, og det må du legge deg på sinne: Dette føler du ikke eller ser du ikke med dine naturlige øyne, din stilling i Himmelen erfarer du ikke, det er noe du må tro, fordi Guds ord forkynner det.

Vårt salige håp
Men en dag skal du til fulle få erfare, hva du har fått del i ved Jesus. Det du her i tiden trodde, det skal bli virkelighet. Om du skal oppleve sykdom og lidelse og en dag må dø og legges i grav, så er ikke døden det siste. Du skal få oppleve at det er utganger fra døden for den som tror på Jesus.

For én dag skal basunen lyde og Jesus kommer igjen i sin kraft og herlighet, og da skal alle de som hører Ham til først oppstå, og de skal oppstå uforgjengelige, til livets oppstandelse. Da skal du få et nytt og herliggjort legeme, fri for alle syndens og dødens merker. Da er døden for evig oppslukt til seier.

Uten Jesus – under loven, synden og døden
Vi merkes av døden mer og mer som livet skrider fram. For et ugjenfødt menneske er det et varsel om den evige død og dom. Hvor mye det enn har av liv og rikdom i denne verden og opplever lykke og gode dager, så går det ugjenkallelig mot døden. Og det menneske som ikke har noe annet enn sitt eget liv, sin rikdom – om den består i materiell rikdom eller egen rettferdighet og fromhet – kan ikke berge sitt liv ved noe av dette.

Der synden er borte, der har døden mistet sin brodd, den er uten kraft til å fordømme. Men har du den minste synd på samvittigheten, midt i all din fromhet og gudelighet, så går du mot døden. For dødens brodd er synden. Der hvor det er synd, der har døden fortsatt sin fulle kraft.

Vil du unnslippe dødens dom, må du være syndfri og fullkommen. Og det som gir selv den minste synd en slik kraft til å fordømme er Guds hellige lov. Syndens kraft er loven. For loven sier at den som ikke blir ved i å holde alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det, han er forbannet.

Loven forkynner hva Gud krever av den som vil vinne anerkjennelse og aksept hos Ham. Og da kreves intet mindre enn fullkommenhet. Vil du bli frelst i kraft av noe hos deg selv, så se til at du er fullkommen. Det nytter ikke med noe mindre enn det. Loven gir selv den minste synd kraft til å fordømme deg, og ved synden får døden igjen sin makt over deg.

I Jesus – fri fra loven, synden og døden
Men nå har Jesus båret hele lovens forbannelse og sonet all din synd og brøde. Han har utstått døden som sydens lønn. Og Han holder fullkomment mål etter loven. Han eier lovens livsrett. Derfor har døden mistet sin brodd i Jesus, for i Ham er synden sonet og lovens krav oppfylt. Det skal du få regne med.

Har du del med Jesus, er det ingen lov som fordømmer deg, så tilregnes det deg ingen synd, og så kan ingen død ramme deg. I Ham er døden oppslukt til seier. Og da har du del i det evige liv. Du lever for Gud i Kristus Jesus, og skal aldri i evighet dø.

Det som går mot døden i en Kristens liv, er det gamle menneske og det ytre legeme som bærer merker av synden. Det indre menneske derimot, det fornyes dag for dag, det dør ikke og skal aldri i evighet dø. Døden skal derimot for evig fri meg fra mitt syndige kjød og det dødens legeme som jeg bærer på.