Kirkens klimaengagement.

Uddrag fra Jansandvik.blogspot.no/
22. januar 2014.

Hvordan skal vi som Kristne stille oss til kampen for klima og miljø?
Min interesse for klima og miljøspørsmål oppstod etter et kurs kalt ”Miljølære”, som jeg tok i jobbsammenheng på 1980 tallet. Det var et kurs, som tok for seg hele spekteret av miljøspørsmål.

Kurset var også innom klimaspørsmål, som CO2 kretsløpet i atmosfæren, global oppvarming etc. Jeg ble sterkt engasjert, og har forsøkt i årene etterpå å følge med i det, som skjer på klimafronten, og ut fra mitt ståsted som interessert amatør vil jeg her prøve på en enkel måte å formidle, hvordan jeg opplever Kirkens klimaengasjement.

Kirkens engasjement på klimafronten
Kirkens engasjement har etter hvert blitt omfattende og mangfoldig. Særlig har kirken vært aktiv under de store klimamøtene i FN-regi, som foran klimamøtet i København i 2009. Under disse klimamøtene har kirkeledelsen oppfordret til klimabønn i kirkene. Og kirkene jobber i dag for å bli miljøfyrtårn med grønne sertifikater.

I klimaforkynnelsen i kirken har det også dukket opp noe som heter økoteologi. Vi får et innblikk i, hva denne teologien kan inneholde. Her finner man Sør Amerikansk frigjøringsteologi og indianerreligion fra Midtvesten. Det er ikke bare Den Norske kirke, som er klimaengasjement, den Lutherske frikirken har også hengt seg på klimabølgen. Til og med Norsk Luthersk Misjonssamband har hengt seg på den grønne bølgen og vil ha grønn teologi.

Nå er ikke den grønne bølgen noe negativt. Men når kirken forkynner ”Grønn tro”, da må en stille spørsmålet, om det er dette budskapet, Kirken er satt til å forkynne. Hvordan skal vi som Kristne stille oss til kampen for klima og miljø?

Mennesket belaster kloden på mange måter. Mye av vår aktivitet fører til miljøødeleggelse. Utslepp av fluor, kvikksølv, sot, aerosol. Opphoping av giftstoffer i naturen, som gir kreft og hormon forstyrrelser. Avskoging i mange land. Forurensning av havet. Forurensing av grunnvann. Radioaktivt avfall, plutonium, som hoper seg opp på atomanleggenes lagre. Dumping av miljøavfall i uland. Bruk av sprøytemidler i jordbruket, der plantevern midler ikke brytes ned i naturen.

Jeg vil ta med et eksempel på hva plantevernmidler kan føre til. En tredjedel av maten, som dyrkes i verden, er avhengig av bestøvning, spesielt fra bier for å få avling. Et plantevernmiddel, som inneholder en kjemikalie, som går under navnet Noenikotinoider, lagres i plantepollen og dreper biene. I store deler av USA og deler av Europa har bie-bestanden blitt dramatisk redusert, slik at det går ut over avlingene. I California har en måtte sette ut bikuber langs åkrene, men disse biene får også problemer.

Det er klart, at politikere kan gjøre noe med slike miljøutfordringer, så lenge de har den rette kunnskapen. Særlig når det gjelder komplekse spørsmål, trenges det kunnskap og uavhengig forskning, ikke press fra miljøaktivister, og kirkelig moralsk aktivisme.

Særlig når det gjelder kompleksiteten i klimaspørsmålet, trenges det kunnskap og forskning, men når det gjelder den menneskelige kunnskap, så er det viktig å vite at vi ikke har og kanskje aldri vil få full oversikt over naturens lover.

Den Amerikanske klimaforskeren Roy Spencer har kritisert de klimamodellene som i dag er i bruk. Han sier, at det er ikke tilstrekkelige med fysikk bygget inn i disse modellene for å kunne forutsi fremtiden. Og nettopp for kirkens folk skulle det være svært tydelig, at menneskelig kunnskap alltid vil være ufullkommen. Vi har ikke kontroll over livet og skjebnen, heller ikke over universets lover. Og da bør en kanskje stille spørsmålet om kirkens klimaengasjement er i samsvar med Bibelens tale om Guds allmakt?

Jeg fikk lyst til å ta med, noe, som stod å lese i avisen Dagen etter klimamøtet i København i desember 2009, skrevet av en evangelist i Frikirken.

Synspunkt i klimadebatten
Miljøengasjement er bra det. Forvaltning av skaperverket er en Gudgitt oppgave. Så skadefryd er ingen kristelig dyd. Men jeg smiler. Smiler over «timingen». Klimakonferansen i København, var så vidt ferdig før Kong Vinter entret den nordlige halvkule på den hvite løperen, og vi fikk den kaldeste vinter på mange ti år. Det var som om, Herren hadde sittet og hørt på alle debattene og panelsamtalene. Så skrudde han bare temperaturen ned de nødvendige gradene, slik at Han kunne bli hørt.

Vil en bli oppfattet seriøst i dag, må en ikke trekke Gud og Bibelen inn i denne debatten? Kirkens moralske pekefinger vil nok bli godtatt i mange miljøer. Men hvis man hevder, at Gud har kontroll med naturlover og klima, ja da havner man blant de enfoldige, som ikke kan tas seriøst.

De aller fleste av verdens forskere, politikere og mediefolk, har heller ikke noe forhold til Bibelen. Men det er likevel rart, synes jeg, at så mange Kristne, som er opptatt av miljø og klima, ikke lytter til Bibelen? For Bibelen har et budskap inn i denne situasjonen.

- Så skrudde Gud ned temperaturen, leste vi i innlegget. Slik at Han kunne bli hørt. I så fall, - hører vi, som leser Bibelen det, Gud sier der? Hvis vi mennesker har tenkt å ta ansvaret for klimaet på jorden, så har vi tatt på oss en formidabel oppgave.

Når jeg tenker på engasjementet til verdens politikere i denne saken, tenker jeg også på Bibelens fortelling om Babels tårn! 1 Mos 11:4. Er det noe slikt verdens politikere holder på med? Innbyggerne i Babel trodde, at de klarte, teknologisk å gå utenom Gud. Klimamøte i København gjorde det samme.

Menneskene skal ordne opp selv, uten Gud
Sier Bibelen noe om, hvordan vi mennesker skal innrette oss i forhold til klimautfordringene? Skal vi våge å tro, at Gud har kontrollen? Jeg husker en fortelling fra en bygd i Norge i 1930 årene. Området hadde blitt rammet av en sterk tørke denne sommeren. Noen bønder gikk til presten å bad han be om regn under høymessen den kommende søndagen. Denne presten var en liberal prest. Under høymessen stilte han seg i kordøren og sier til forsamlingen. Jeg har fått et bønnebegjær denne søndagen. Noen bønder bad meg be om regn. Men så lenge vinden er på høg nord, ser jeg dette som nytteløst. Det er denne holdningen, kirken har i dag. Det er nytteløst å tro på Guds ord.

Sier Bibelen noe om årsakene til at klimaet kommer i ulage?
Jeg vil ta frem noen ord av Kong Salomo ved innvielsen av Tempelet i Jerusalem. Kan tørke og ekstremvær være straffedommer fra Gud over en nasjon i dag? Dette er et vanskelig emne. Mange mennesker lever i områder, der tyfoner og tornadoer herjer. Er dette straff i fra Gud? Hva sier Bibelen om straff for synd?

Når det gjelder vår synd, står det slik i Bibelen: ”Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred”, Jes 53:5. Den som forakter Jesus og Hans frelse, stenger seg selv ute fra samfunnet med Gud: ”Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet” står det i 2 Tess 1:9. Denne dommen fullbyrdes ikke her og nå.

Når Gud sender naturkatastrofer, tørke, ekstrem vær, er det en av Guds måter å kalle til omvendelse på. 1. Kongebok 8:35-36 og Jer. 5:16-25. Ulykker er ikke straff over synd, men kall til omvendelse. Luk 13: 1-5 og Joh 3:17. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

Nå står det noe i Bibelen om dem, som ødelegger jorden! Ja, hvem er det som ødelegger jorden? “Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang”. 1 Mos 6:5.

Det grunnleggende problemet er jo mennesket selv. Det er ikke vanskelig å se i dag, at mye av ødeleggelsene av jorda skyldes menneskets synder. Men la oss se litt videre på Bibelens tale om naturkatastrofer. I 2010 skjedde det en eksplosjon på baksiden av solen, der enorme energimengder ble kastet ut i rommet. Slike eksplosjoner kan frigjøre energi tilsvarende flere milliarder megatonn TNT. Det varmer opp gassen til 20 millioner grader, og sender store mengder røntgen og UV-stråling ut i rommet. Hvis det hadde skjedd på solens side mot jorden kunne det medført stor skader på satellitter og elektronikk på jorden, og også skapt en hetebølge.

I Åp 16:8f står det om noe, som skal skje med solen, og som skaper en hetebølge over jorden. S å står det, at menneskene, omvendte seg ikke, men spottet Guds navn, Han som har makt over disse plagene - Han som har makt over disse plagene, står det.

Til syvende og sist hjelper det ikke, hva menneskeheten foretar seg av klimatiltak, hvis vi ikke gjør noe med grunnproblemet, vår synd og vårt fiendskap mot Gud! Vi kan ikke gjøre stort med dette grunnproblemet vårt, men det er vår tro til Gud, som avgjør vår skjebne, også livsvilkårene her på jord kan Gud gjøre noe med. Heb 11:6.

For den, som trer fram for Gud, må tro, at Han er til, og at Han lønner dem som søker ham. Kirken har fått som oppgave å gjøre dette Bibelens budskap kjent for folk. At synd og vantro er vårt problem, og at vi trenger Jesu frelse og Hans nåde i våre liv. Dette er i grunnen alle Kristne sin oppgave å formidle. Og så får den enkelte Kristne engasjere seg i miljø ut fra kunnskap og fagkompetanse.

Jeg vil avslutte med enda et sitat fra det tidligere nevnte innlegget i Dagen. Jeg tror, at Gud har oversikten og kontrollen. At Han har en plan for denne jorda – også for avviklingen av den. Derfor tror jeg ikke på grønne menigheter og grønne gudstjenester; men på Kristus-sentrerte menigheter og Kristus sentrerte Gudstjenester!