Israels historiske trengsel og Islams fremvekst.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
31. marts 2015.
Av David Lindheim.

Den Onde har helt siden tidenes morgen prøvd å stoppe Guds frelsesplan. Fordi Verdens frelse og forløsning går via Israel, så har den Onde forsøkt å utrydde Jødene en rekke ganger.

Helt siden syndefallet har Djevelen vært denne Verdens herre og hovedredskapet, han har brukt opp gjennom tiden, har vært Verdens makter og riker. Og slik er det den dag i dag. Verdens herre, Djevelen, gir sin kraft til konger og riker, og han bruker dem til å forfølge Guds folk.

De hedenske rikene blir derfor styrt av onde åndsmakter. Og når vi studerer Israels historie, blir det veldig tydelig. Skriften beskriver mye av forfølgelsen, som ble utført av de regionale kongerikene i Midtøsten.

Egypt:
Det startet med Farao, som herska i Egypt, der Israelittene levde som slaver. Han beordret drap på alle Hebraiske guttebarn og prøvde å stoppe Israels flukt fra landet. Men Gud frelste Israelittene ved å dele rødehavet og ved og drukne Egypterne, som forfulgte dem.

Fra tiden etter de vandret gjennom ørkenen og kom inn i Løftes landet, gikk det slag i slag, og de ble forsøkt utslettet av de påfølgende rikene i Midtøsten.

Det Assyrisk rike var det andre i rekken:
Salmanasser, som hersket i Assyria, erobret Israels nordrike og bortførte og spredte ti av tolv stammer ut i eksil.

Det Babylonske rike var det tredje:
Nebukadnesar, som hersket i Babylon, erobret Assyrerne og overtok makten i Midtøsten. De angrep Jerusalem, ødela det første Templet og førte resten av Jødene ut i eksil til Babylon.

Medio-Persiske var det fjerde:
Riket overtok området etter Babylon, og Haman i Persia planla å drepe alle Jøder i imperiet, men han misslyktes.

Grekenland var det femte:
Det påfølgende Greske riket overtok så makten i Midtøsten. Antiokus Epifanes angrep Israel og beleiret Jerusalem. Den krigen regnes som en av de blodigste i Israels historie.

Det sjette i rekken, som forfulgte Guds folk, var Romerriket:
Romerriket okkuperte Israel. Jødene fikk beholde sin religion og kultur under Romerne, så lenge de ikke gjorde opprør mot okkupasjonsmakten. Keiser Titus slo ned på det Jødiske opprøret i år 70, og det endte med, at Jerusalem og Templet ble ødelagt.

Under keiser Hadrians ledelse i det andre århundre knuste Romerne det Jødiske opprøret til Bar Kockba og utslettet landet. De drepte over 1. mill Jøder og tok ca. hundretusen til slaver. Hadrian byttet også navn på landet og oppkalte det etter Israels gamle fiende, nemlig Filisterland, som i dag er blitt til Palestina.

Det var den Onde, som sto bak forfølgelsen hele veien. Han vet, at om han klarer å utrydde Jødene, så vil Guds frelsesplan misslykkes, fordi den går via Israel.

Noen år etter at Romerne hadde jagd Jødene på flukt og spredt dem rundt i Midtøsten, vokste Kristendommen seg sterk. Og det hedenske Romerriket ble til slutt regnet som Kristent. Det gikk da under navnet det Byzantiske rike. Men så vokste det frem et nytt rike i regionen, som var helt annerledes fra de andre historiske imperiene.

Islams fremvekst
Det syvende regionale riket i rekken, som forfulgte Guds folk, var det Islamske Kalifat. Muhammedanerne eller det Islamske imperium vokste frem på 600 tallet og startet en ny type forfølgelse, som ikke bare gikk spesifikk etter Jødene, det utvidet sitt hat og forfulgte også Israels søsken, de som da påvirket store deler av Midtøsten, nemlig de Kristne.

Riket ble bygd opp på en religiøs lære, som gikk til frontalangrep på Bibelelske sannheter. Læren har mange tilsynelatende likhetsrekk med Bibelen, men den har snudd de mest sentrale sannheter opp ned.

I sin natur kan læren karaktiseres som selve motstykke til Kristendommen, og den er bygd opp på et svært undertykkende og voldelig system. Og rikets klare mål er Verdensherredømme. Målsettingen er, at hele Verden skal underkaste seg deres gud og Sharia lover.

Når profeten Muhammed sto frem i det sjette århundre på den Arabiske halvøya, så hevdet han å ha fått åpenbaringer fra en engel og proklamerte, at han var den siste profeten sendt fra Gud d.v.s. Allah.

Mange Jøder bodde på den tiden i Arabia, og Muhammed gjorde seg til venn med dem. Noe av det første, Muhammed prøvde på, var å omvende Jødene til sin nye religion. Jødene mente, at Muhammed var en falsk profet. Akkurat som Jødene hadde avvist Jesus som Messias, avviste de også Muhammed.

Frem til denne tiden hadde åpenbaringene og budskapet til Muhammed vært fredelig. Koranen kaller Jøder og Kristne for bokens folk, og alle vers, som er fredelig og positive til dem, stammer fra den helt første tiden av Muhammeds virke.

Men etter den kollektive avvisningen fra Jødene, så fikk Muhammed nye åpenbaringer, som opphevet og annullerte de positive og vennlige ordene om bokens folk. Hat, terror og krig skulle bli Muhammeds endelige liv og lære.

De nye åpenbaringene forbannet Jødene og anklaget dem for å ha forfalsket innholdet i Bibelen og for å ha fjernet profetier om Muhammed. Islam lærer, at fordi Jødene hadde forfalsket Guds Ord, så måtte Allah sende Koranen til Verden. I følge læren ble Koranen skapt gjennom åpenbaringene, som Muhammed fikk av engelen Gabriel.

Her er det på sin plass å minne om Paulus sin advarsel til Galaterne: "Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!" (Gal 1:6-9)

Og det er et faktum, at Muhammed påstår å ha fått åpenbaringer fra en engel, som skal erstatte Bibelen. Ut ifra Bibelens advarsler, så er det ikke noen tvil om, at Muhammed oppfyller kriteriene til å være en falsk profet.

Islams lære forfører milliarder av mennesker bort fra Sannheten om Gud. Fordi Jødene ikke konverterte til Islam, bestemt Muhammed seg for, at Jøden var hans verste fiende. Muhammed forteller da, at Jøder og Kristne ikke lenger er Guds utvalgte folk, og erklærer, at Allah har utvalgt ham til å beskytte den eneste ekte og sanne religionen Islam.

Muhammed ble etter dette bare mer og mer voldelig og krigersk. I Sure 9 i Koranen omtales det, som kalles sverdets vers, og det forklarer den endelige løsningen på forholdet til de, som ikke underkaster seg Islam: "Allah og hans sendebud sier seg fri fra inngåtte paktsavtaler med avgudsdyrkerne…. Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne, hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen (5 ganger om dagen) og betaler det rituelle bidrag (Dimmi skatt), så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik." (Sure 9:1 og 5)

Ut i fra historiens sammenheng så vet man, at verset er spesielt rettet mot Jøder, men også Kristne. Verset forteller, at alle avtaler med Jøder og Kristne settes til side og annulleres. Heretter skal Muslimer tvinge hver eneste Jøde, Kristen og andre vantro til å underkaste seg Islam.

Underkastelsen betyr, at menneskene må omvende seg og godta Muhammed som Allahs profet, eller betale en skatt, hvis de velger å beholde sin tro. Hvis de ikke kan betale for seg eller nekter, så skal sverdet skjære over halsen på dem.

Hele 64% av Koranen er fra tiden med de endelige åpenbaringene, som taler negativt om de vantro, og vers 29 sier det samme: "Bekjemp dem, som ikke tror på Allah, og dommens dag, som ikke forbyr det, Allah og hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i full ydmykhet." (Koran 9:29)

Muhammed gir altså sine disipler påbud om å forfølge og bekjempe Jøder/Kristne på grunn av sin tro. De endelige tekstene i Koranen og andre Islamske tekster er fylt av et slags gudgitt hat, og befaler Muslimer å bekjempe Jøder og Kristne helt frem til dommens dag med alle midler.

Når vi leser om Muhammeds handlinger, liv og lære, så er det Islams grunnlegger, vi snakker om. Dette er ikke en person, som fortolker Islam, men det er selveste profeten, som tok imot åpenbaringene. Neste gang du diskuterer om løgn, slavedrift, voldtekt, terror, halshugging o.s.v har noe med Islam å gjøre, så spør: Hva var det læremesteren Muhammed gjorde?

Kristne ser opp til Jesus og ønsker bli mest mulig lik Ham. På samme måte ser Muslimene opp til Muhammed og ønsker å bli mest mulig lik ham. Og kort fortalt, så ble Jesus drept av sine fiender, mens Muhammed drepte sine fiender.

Det å være en Kristen handler ikke ”bare” om å tro på Jesus, men det handler om omvendelse fra sitt eget og å se på seg selv som død. Det handler om å være trofast mot det, Jesus lærte oss gjennom sitt liv og virke.

Når vi er trofaste mot Jesus, så hverken lyver, stjeler eller terroriserer vi andre mennesker, selv ikke våre fiender, som vil oss vondt. Men de, som er trofaste mot profeten Muhammed gjør slikt for å etterligne sin læremester.

Profeten Muhammed var en hersker og krigsherre, som plyndret og terroriserte folk, som ikke underkastet seg Islam. Han grunnla et imperium, organiserte samfunnet, laget skattesystem og utstedte lover - og var religiøs leder. Alt på en gang.

Han er den aller beste Muslimen. Han er den aller beste personen, som har levd i følge Muslimene. Det opprinnelige og sanne Islam er ikke bare en religion, det er politikk, utkledd som tro, det er en politisk ideologi, som aldri skiller mellom politikk og religion.

De endelige åpenbaringene i Koranen befaler Muslimer å ødelegge alle andre religioner, som ikke underkastet seg Allah. Og de nye og fiendtlige åpenbaringene avløste som sagt de fredlige, som kom først.

Dette er seden, som Muhammed sådde, og fruktene av denne demoniske læren er roten til ca. 90% av all terror og krig i Verden i dag. Koranen er selve motstykket til Bibelen, og helt fra Islams fødsel har den spesielt angrepet Jøder og Kristne for å knuse deres tro og overta deres landområder.

Det Islamske riket var et av de mektigste i Verdens-historien, og det var sannsynligvis det mest destruktive av dem alle. Områdene, som ble erobret, ble styrt med jernhånd av Kalifstyre. Her levde Jøder og Kristne, som ikke konverterte til Islam, som Dimmier d.v.s tredjerangs borgere under slavene.

Islam har helt fra sin start forfulgt Jøder og Kristne systematisk. De fikk ikke lov til å bygge gudshus, og de fikk heller ikke lov til å vedlikeholde de gamle. Titusener, ja kanskje hundretusener av Kirker og Gudshus er enten blitt ødelagt eller omgjort til Moskeer. Og på grunn av sterk forfølgelse og undertrykkelse konverterte veldig mange til Islam.

Det Islamske riket vokste raskt, hovedsakelig fordi det var så brutalt, nøyaktig slik IS er i dag. Hvor mange Jødiske og Kristne martyrer, som er drept i Allahs navn, kan vi bare spekulere i. Men forskeren Bill Warner trekker fram tall, som antyder, at Islamismen og dens utbredelse med sverd og krig til nå har kostet svimlende ca. 270 millioner menneskeliv.

Husk, at selve ordet Antikrist betyr imot og istedenfor Kristus. Når vi ser på Islams historie, så har den tatt over og knust områdene til de første Kristne, og byttet ut Bibelens Treenige Gud med Koranens Allah og sin profet Muhammed.

Det Islamske imperiums fall
Men historien forteller oss, at det Islamske imperium gikk i oppløsning under første Verdens krig, når Vestlige makter angrep Ottomanerne, som var hodet på det siste Kalifatet i historien. Etter det Islamske rikets oppløsning ved starten av 1900-tallet mistet Islam sitt opprinnelige styresystem, Kalifer ble fjernet, Sharialover og det Arabiske språket ble mer irrelevant.

Det førte til, at det poppet opp mer sekulære nasjonalstater der, hvor det Islamske imperiet hadde styrt i 1300 år. Gjenopprettelsen av Israel kom også i kjølevannet av dette. På ruinene av det Islamske riket ble de allierte og partene i området enige om å gjenopprette en Jødisk stat der, hvor Israel eksisterte for ca. 1900 år siden.

Med bl.a godkjenning fra den siste Kalifen i Tyrkia (som hadde latt området forfalle i ca 400 år) fikk Jødene lovnader om å gjenopprette et Jødisk nasjonalhjem (San Remo 1919). I 1922 ble Jødenes hjemlandsrett i Palestina bestemt (ratifisert) og gjort til gjeldende folkerett i Folkeforbundet.

Det Islamske riket, som Djevelen hadde brukt til å forfølge Guds folk, var nå dødelig såret. Det banet veien for Israels gjenopprettelse, slik det profetiske ord varslet. Men så skjedde det noe dramatisk i den åndelige verden. Den Onde trengte da et annet rike for å stoppe Jødene. Prosessen rundt Israels gjenopprettelse førte til en intens mobilisering fra Satans side. Profetienes oppfyllelse skulle forhindres.

Og den Onde brukte Nazistenes rike som sitt fremste redskap i forsøk på å utrydde alle Jødene på jordens overflate. Adolf Hitler inngikk en allianse med han, som regnes som grunnleggeren av den Palestina-Arabiske bevegelsen.

Stormuftien av Jerusalem, Hajj amin al Husseini, var en av Hitlers ivrigste partnere i gjennomføringen av den endelige løsningen. Nazistene og Husseini la bl.a. planer om å bygge utrydnings-leire for Jøder i Midtøsten, etter hvert som Hitlers rike vokste frem. De lyktes heldigvis ikke med det, men resultatet ble ca. 6 mill Jøder massakrert, bare fordi de var Jøder. Så på denne måten prøvde altså den Onde å stoppe planen om gjenopprettelsen av Israel.

Djevelen vet, at Jesus skal returnere til Jødene i Israel. Derfor skjønte han, at hans tid snart var over. Men som et mirakel ble Israel gjenreist tre år etter, askeskyen fra Holocaust hadde lagt seg. Jødenes lidelses-historie er uendelig, og jeg kunne tatt med, at Kristne, som har forfektet teorien om, at Gud er ferdig med Israel (Erstatningsteologi), også har forfulgt Jødene på det groveste, men det er ikke temaet denne gangen.

Hvis en ser på, hvordan Jødene er blitt forfulgt opp gjennom historien, så bør et hvert tenkende menneske forstå, at dette ikke er tilfeldig. Og når en ser på Holocaust, så blir det veldig tydelig, at den Onde står bak.

I tiden etter andre Verdenskrig sa nasjonene, at dette aldri må skje igjen. Men Bibelen sier, at det ville skje igjen, rett før Jesu gjenkomst. Dessverre så glemmer mennesker veldig fort, og Jødehatet er i dag på sterk fremmarsj igjen.

Men vi ser nå en ny vri. Propagandaen er i stor grad rettet mot Jødestaten, og det er ikke så rart, fordi det er der, det vil ende til slutt. Den Jødiske nasjonen blir demonisert og jugd på av FN, presse, politikere, akademia o.s.v. Til og med Kirkens Erstatningsteologer stiller seg helt i front i fordømmelsene av den eneste nasjonen i Midtøsten, hvor Kristne er trygge. De fremstår faktisk som en forlenget arm for fienden, som vil utslette dem.

Akkurat slik folk trudde på løgnene om Jødene før andre Verdens krig, tror alt for mange på løgnene om Jødestaten i dag. Jødehatere i Vesten og Midtøsten er i dag enige om, at de vil ha Jødene vekk fra Palestina.

Den Islamske oppvåkningen
Den opprinnelige Islamismen, som døde ut på starten av 1900-tallet, er nå for alvor vekket til live igjen. Islamistene jobber på spreng med å gjenreise det historiske Kalifatet. Det er med andre ord full mobilisering i den åndelige verden, og vi ser, at dette rammer spesifikk Israel, Jøder og Kristne.

Men Israel står i veien for Muslimenes store drøm, Kalifatet. Faktum er, at Israel har stått helt i front i kampen mot Islamismen siden 1948. Mens Israel har kjempet for sin overlevelse og blitt påtvunget kriger og uttalelige terror angrep, har Vesten valgt feil side.

Med Norge i spissen har Verden gjort alt, hva den kan for å dele opp og ødelegge Jødestaten, som er på størrelse med Hedmark fylke. Vesten har alliert seg med terroristene i PLO, som har programfestet, at de vil bygge en Jøderen Arabisk stat på ruinene av Israel.

Vesten har til og med sponset hard-core Islamistene i Hamas (som har programfestet det endelig Holocaust), med milliarder av dollars. Verdens politiske korrekte hylekor lever i fornektelsen og nekter å ta inn over seg det, som er helt åpenbart, nemlig at det er Islamismen, som er roten til problemet i Midtøsten.

Ved et hvert terror-anslag fra radikale Muslimer (mer enn 25.000 siden 9.11.2001), så får vi høre, at dette ikke har noe med Islam å gjøre. Men fornektelsen av Sannheten gjør Verdens politiske korrekte elite blinde. Det medfører, at den Islamske vinden feier inn over Vesten uten nevneverdig motstand.

Store deler av Verden blir i våre dager sterkt berørt av terro- trusselen fra Islamistene, som stiger dramatisk. Skjebnens ironi er, at den samme terror-trusselen, som Israel har forsvart seg mot i mer en 60 år, kommer nå til Vesten med full styrke.

Minner om det, Paulus sier skal skje i endetiden: "...de ville ikke elske sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten." (2 Tess: 10:12)

Jesus kommer snart
Som trofaste disipler av Jesus så er det viktig å minne hverandre på, at kampen, som nå hardner til, ikke er en kamp mot mennesker, men mot åndsmakter. Og vi trenger å forberede våre hjerter slik, at vi blir stående og ikke faller den dagen, ondskapen manifesterer seg i vårt land.

Jesus sa følgende om, hva som vil skje, når lovløsheten tar overhånd: "Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste." (Mat 24:12)

Spør du meg, så er dette kanskje det mest skremmende verset i hele Bibelen. Her snakker Jesus om Kristne og ikke-Kristne - det gjelder oss alle. Men hva gjør vi i tiden som kommer? Først av alt så må vi be. Vi må be for våre myndigheter. De bærer et tungt ansvar med å gjøre alt, hva de kan for å stoppe lovløsheten, som nå brer om seg.

Som ektefødte barn av Kristus er vi kalt til å be for våre fiender og samtidig stå opp for Israel og våre Kristne søsken, som blir undertrykt og forfulgt. Vår hovedoppgaven er å fortelle hele Verden, at de er tilgitt og elsket av Gud, og her er det ingen forskjell, om man er Jøde eller Araber, om man er Ateist eller Muslim - alle er like mye elsket og tilgitt av Jesus og kan ta imot arveretten til Guds rike.

Dette er de gode nyhetene, som vi er kalt til å forkynne, helt til Jesus kommer tilbake! Men når Jesus endelig kommer, og Guds rike opprettes på Jorda, så kommer Han som både frelser og dommer. Da er det ikke ”teddybjørn” Jesus, vi får se for å si det sånn, da er det Løven av Juda, vi får se. Han skal stoppe ondskapen, som tar overhånd. Og når vi ser, hvordan lovløsheten nå brer om seg, så skjønner vi, at Verden trenger en rettferdig dommer i tiden, som kommer.

Verden har vært inne i nådens tidsalder i ca 2.000 år, men en dag så trykker Gud til slutt på reset knappen for å gjenopprette Jorda. Dette er faktisk vår største trøst i tiden, som kommer!

Ressurser: "Dyret fra Midtøsten og Antikrist, Islams ventede Messias" av Joel Richardson.