Bespottelse af Helligånden.

Fra Libertyboy.blogspot.dk/
9. april 2015.
Av Kjell Sørsdal.

Et tema, som få eller ingen egentlig vil nærme seg i frykt for å spotte den Hellige Ånd. Hvorfor jeg er nødet til å skrive dette, er ikke fordi jeg er særlig engstelig for, at noen skal komme i fare for å spotte eller lyve til den Hellige Ånd med overlegg. Jeg er nødet til å skrive dette, fordi en del ledere bruker dette for å kontrollere Menigheten og for å slippe, at noen skal si dem imot.

Spesielt når det gjelder problematikken rundt den Romersk Katolske ”Kirke” – Institusjon (RKI). Også spesielt med tanke på det, man kaller ”den Karismatiske bevegelse” (KB) innen RKI. Derfor vil denne lille påminnelse forhåpentlig sette de fri ,som har fått et press på seg om ikke å spotte den Hellige Ånd fra ledere og hovmodige, halvgale, Økumene freak (HØF).

Hvis noen skal passe seg, så må det jo bli den andre veien. Altså at de. som absolutt vil samarbeide med en institusjon, som har en ledere, som kaller seg selv den Hellige Ånd. For det gjør Paven, når han kaller seg ”Vicar of Christ” – Kristi stedfortreder på Jord.

Vi vet etter å ha lest Skriften, at Jesus sier, at det er den Hellige Ånd. Likeledes kaller Paven seg Hellig Far, og det er jo selvfølgelig ikke noe bedre. Begge deler er ekstremt blasfemisk, og Jesus vil en dag bestemme, hvilken utgang disse Paver får. Også de som vil samarbeide og legge seg inn under dette systemet.

Ett sted i Skriften er dette nevnt: Joh 17:11: " Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett."

Matt 23:8-1: " Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes."

Joh 14:16-18: "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere."

Vi har en del vers, som vi skal liste opp, som omtaler spott av den Hellige Ånd.

 Mark 3:20-30 og Luk 12:10 og Matt 12:31:
"De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat. Da hans nærmeste hørte dette, drog de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: Han er helt fra seg! Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be'elsebul! Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut? Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående."

" Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette hus ikke bli stående. Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus. Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. For de hadde sagt: Han er besatt av en uren ånd!"

For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?" Heb 10:26-29

"Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter. Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!"

" Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. Noen unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begravde ham. Omkring tre timer senere kom også hans hustru inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tok da til orde og sa til henne: Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?"

"Og hun sa: Ja, dette er summen. Da sa Peter til henne: Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære deg ut! Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge menn kom inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette." ApG 5:1-11.

Det kan være flere vers i Skriften og selv i NT, som omhandler dette, men vi vil ikke oppgi referanser for selve referansen skyld. Disse vers taler helt klart om spott og løgn mot den Hellige Ånd.

SÅ kommer da selve spørsmålet:
KAN EN GJENFØDT KOMME I DEN POSISJON, AT HAN SPOTER DEN HELLIGE ÅND?

Nei. Kan han falle fra og så gjøre det? Ja! Det som er hovedpunktet her er følgende:

•Det var til hykleren, skriftlærde og fariseere, som Jesus talte.

•Frykter man Gud, kan man ikke frykte Satan og dermed ikke komme inn under det Sataniske ved å spotte.

•Skal man komme i fare for å gjøre dette, så er det med overlegg og ingen, som har den Hellige Ånd i hjerte, vil gjøre det.

•Blir man konfrontert med det å ha spottet den Hellige Ånd, kan man få straffen der, og da å dermed falle død om eller omkomme på annet vis.

Det finnes selvfølgelig utrolig mye på nettet om dette. Jeg vil anbefale å gå varsomt frem. Dette er et følsomt emne, og mange har frykt, med eller uten med rette, når de omhandler dette. Og det er her, det ligger.

Hvis man skal omtale dette, må det være fordi, man er engstelig for, at noen er i ferd med å bevege seg på en vei, som til slutt kan føre til frafall og igjen da en risiko for å komme inn under denne forferdelige synd.

Frykter man derimot Herren og lever i ydmyk omvendelse og helliggjørelse og lydighet og kan se, at noen behandler andre urikte i denne sammenhengen, så må man si ifra. Så jeg vil derfor komme med en advarsel til alle de, som bruker denne frasen mot sin medvandrer i utide; ”Vær forsiktig, så du ikke spotter den Hellige Ånd”. Spesielt bare fordi noe har en oppfatning om, hvem som går på veien eller ikke. Avgudsdyrkere går ikke på veien. De må omvende seg.

I min vandring på veien har jeg kun opplev, eller skal vi si hørt om, et tilfelle, hvor det kan være snakk om å spotte den Hellige Ånd. Jeg har luftet dette med en del troende, og de er alle som en enig med min omfatning, at det kan se ut til, at det kan være tilfelle, at det fatale skjede i dette tilfelle, som her beskrevet.

Paven sendte en Biskop og venn fra den Engelsk Anglikanske kirke til en tros-/Pinsemenighet i USA med et spesielt budskap. Mulig denne Biskopen la til noen for egen del, men det får vi overlate til Herren. Like mye som vi må overlate til Jesus, hva som skjedde i den Menigheten og da et halvt år etterpå. Hans budskap var følgende (meget kort – søk på YouTube for å høre hele talen):

Han kom for å fortelle oss Protestanter, at Luthers protest var død. Også underforstått da, at den Protestantiske kirke var død. Derfor, som han sa, så må nå alle komme tilbake til Roma og Moderkirken.

Dette har mange sagt med ham i det siste, men det, som gjorde et forferdelig utslag hos denne ”Biskopen” var, at han forfektet, at komme i Elias Ånd. Altså i den Hellige Ånd. Det er ikke heldig å si, at du kommer i den Hellige Ånds navn med en slik beskjed.

Vedkommende døde i en ulykke seks måneder etter. Han frontkolliderte en bil på motorsykkel. Dette eksemplet vet dere, som har lest mine brev til Pinsebevegelsen og sett min blogg og mine poster og kommentarer på FB, at jeg bruker noen ganger som en advarsel til de, som gjerne vil, at vi skal samarbeide med Roma, da Djevelen.

Jeg nøder de til ikke å dra det så langt, at de kommer med påstander som ovennevnt i sin iver etter å bli med på noe stort, og da gjøre et helt utsvevende, galt Økumene fremstøt (et HØF) for å tilfredsstille sin agenda og for å føre oss alle in i ”Moderkirken”, da den kommende Verdenskirken.

I tillegg så advarer jeg de, mot å bruke trusler mot de, som er imot dette samarbeidet med Djevelen og dermed gå i Satans ærend i fordømmelse og i å fordømme. Det er ikke de, som ikke vil ha samarbeid med Hora fra Roma, som det er noe galt med i Jesus øyne. Det er ikke de, som er i fare for å spotte den Hellige Ånd. Det er selvfølgelig motsatt.

Til slutt vil jeg si til deg, som har kommet under dette presset og lurer på ting rundt dette: Hvis du er engstelig for å spotte den Hellige Ånd, og/eller du til og med har kommet under en forførende fordømmelse, slik at du lurer på, om du har noen gang spottet den Hellige Ånd, så er det, fordi du har Guds Frykt, og du kan dermed, eller har aldri kommet i nærheten av, en slik synd.

Jeg ber, at denne fordømmende holdningen fra søsken må stoppe i Jesus navn. Neste gang noen kommer til deg og sier ”vær forsiktig, så du ikke spotter den Hellige Ånd”, fordi du ikke vil samarbeide med Djevelen, eller fordi du har valgt å teste alt, så si til vedkommende: Gå bak meg Satan i Jesus navn!

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Rom 8:1.

"For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." Rom 8:14.