Jesus fra Nazareth - Jødernes Konge - del 3.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

I sidste del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se, at Messias er Herren, Kongen og den Evige Præst. At Bibelen profetere, at Messias kom for at lide, dø og opstå. At Jesus Kristus er HERREN, Zions konge til Evig tid, og så skal vi se, hvad der egentlig stod på Korset.

Messias er Herren, Kongen og den evige præst
•Jer 31:31: “Se, dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus..” Det skal være en evig pagt, Jer 32:40.

Jer 23:5: Gud fader skal frelse sit folk ved ’spiren’. Når GT taler om ‘spiren’ (Hebraisk. Zemak) så omhandler det altid Messias, som er HERREN Gud (JHWH). Ovenstående vers må nødvendigvis betyde, at Jesus Kristus er Gud (se iøvrigt ‘Jesus fra Nazareth’, del 1 og 2.

Her skal vi se på flere eksempler fra GT, som beviser dette:
Salme 110:4: HERREN siger om Davids Herre (Messias) "Du skal være præst evindelig,"

•Zak 3:8; Josva er ypperstepræst og er forbillede på Zemak, som udsletter synden. Jfr. Zak 6:11-13. Han er både Konge og Præst og Gud. Messias kommer for at lide, dø og opstå. Esaj 53:2: Zemak = den kvist, som skal være Israels hersker, bliver beskrevet nærmere. Esaj 52:13 ’Kvisten’ er ’Herrens tjener’. Forklaringen starter i kap. 42 og stemmer med NT-udsagn:

Luk 22:27: Jesus kalder sig selv for tjener.

•Jfr. Fil 2:7: Jesus ’tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig.

Mark 10:45: “Thi Menneskesønnen er ikke kommen for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange:"

•Jfr. Apg 3:13: Gud ’har herliggjort sin tjener Jesus. (4:27, 4:30). Det er denne tjener, som omtales i Esaj 52:13: “Min tjener…ophøjes såre’. Denne ophøjelsen skete i 2 faser:

1. Joh 12:32: “Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig”. Der står, at folket undrede sig over disse ord: Hvis du er Kristus, hvordan kan du så dø – for Kristus skal leve til evig tid?

2. Han gennembrød døden og “derfor har også Gud højt ophøjet ham” (Fil 2:9). Det er denne tjener, som giver sit liv til løsesum, som Esajas 53 omhandler. Bemærk f.eks. Esaj 53:8, hvor der står, at Han skal dø, men ikke for sine egne synder (som de GT-præster), men for ’vore misgerninger’. Og videre:

Esaj 53:10: Efter at han er død – skal han leve

Esaj 53:11: “Ved at de kender Ham, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre mange..” (som tror). Dvs. Gud ønsker at forløse, tilgive, rense, frelse sit folk ved Messias – Jøderne vidste, det skulle ske ved, at Han gik i døden for dem – med en ny pagts blod. Dette har Gud sagt forud, så at de kunne kende Messias, når Han kommer.

Heb 9:12: Jesus gik "ikke med blod af bukke eller kalve, men med sit eget blod én gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning".

Heb 9:26: Ved sit offer har han ’én gang for alle… bortskaffet synden’.

Heb 10:14: "Thi med et eneste offer har han for bestandig ført de, der helliges, til fuldendelse." Jesus = HERREN, Zions konge til evig tid.

Luk 1:31-33: “Jesus.. skal være konge over Jakobs hus til evig tid". Dvs. Mika 5:1: "Af dig skal udgå mig én til at være hersker i Israel (konge)". Hans udspring er fra.. evigheds dage (Gud). Jfr. Zak 9:9: “Sig til Zions datter: Se din konge kommer”.

Jøderne vidste, at Messias vil være Zions konge (og åbenbarer sig dér). Men i GT fremgår det klart, at denne konge Messias ER Gud.

Mika 4:2: Han (Messias) skal lære sine veje.. thi fra Zion udgår åbenbaring…

Mika 4:7: “HERREN er konge over dem på Zions bjerg fra nu og til evig tid”, dvs. Jesus er Gud. Det er om Ham, at der i GT står følgende om vor Frelser, Jesus Kristus:

Esaj 63:16: “..men du er vor Fader, HERRE – ’Vor Genløser’ hed du fra evighed".

•Esaj 59:20-21: Den ’genløser kommer fra Zion og fjerner frafald fra Jakob’ … “og dette er min pagt med dem… fra nu og til evig tid."

•Esaj 52:7: “siger til Zion: Din Gud (= Messias) har vist, han er konge”.

•Esaj 52:8: “De ser for deres øjne Herren (= Messias, Gud) vende hjem til Zion”

•Esaj 52:9-10: Han genløser Jerusalem ved ’sin hellige arm = Messias = Herrens tjener, vers 13. Og dette stemmer fuldt ud med vidnesbyrdet i NT, f.eks i

•Luk 2:38: “Og hun (profetinde Anna’ trådte til i den samme stund og priste Gud og talte om ham til alle, som forventede Jerusalems forløsning".

•Rom 11:26: og så skal hele Israel frelses, som der er skrevet: “Fra Zion skal Befrieren komme, han skal fjerne Jakobs ugudeligheder."

Jeg kunne blive ved med at trække eksempler frem, som bevidner, at Jesus er den HERRE, som kommer. Og alt er skrevet, så vi kan forstå, at Jesus virkelig er den, Han siger, Han er. Alt dette fremgår af den Hebraiske tekst på Korset, hvor der stod "Jesus af Nazareth, Jødernes Konge."

Hermed bevidnede Gud for alle, at :

•at Jesus fra Nazareth ER Jødernes konge – Ham, som alle profeter har talt om, og som Jøderne har ventet på. Og dette indebærer også:

•at Jesus fra Nazareth Er den Messias, Frelser, evig præst, som bringer det skyldfri offer (sig selv, Es 53).

•at Jesus fra Nazareth ER den almægtige JHVH. På Jesu tid var det almindeligt, at det første bogstav i hvert ord blev skrevet med stort (større end ovenfor) i stedet for de mellemrum mellem ordene, som vi har det i dag. Og det betød, at JHVH kom til at fremstå meget tydeligt.

Der står, at Paulus ud fra Skrifterne beviste, at Jesus er Kristus, Jødernes forløser og Verdens håb. At Han er Gud. Men dette kan kun modtages i tro. Derfor står der i Luk. 2:34 om Jesus, at Simeon sagde til hans Moder Maria:

•“Se, dette barn er er sat til fald og oprejsning for mange i Israel og til et tegn, som skal modsiges”.

Som afslutning – læs venligst Esaj 25: 6-9.