Når Jesus blir konge over jorden - del II af III.


 
Fra Sjibbolet.no/

Når Jesus blir konge over jorden - del I af III.

Mange kirkesamfunn fornektet sannheten om 1000-årsriket. De mener Guds rike eksisterer på det åndelige planet. Den Romersk Katolske kirken tror også at Guds rike er kirken og at Paven er Guds stedfortreder på jorden.

Men Bibelen har en annen større og bedre forklaring på Guds rike og det er den boken vi må vende oss for å finne sannheten.

Jesu komme endrer alt
Leser vi Guds ord i den hensikt å finne det hele og fulle endetidsbildet, vil vi bli overrasket over å se hvordan hans komme vil influere på alle mennesker og ha effekt over hele jorden.

Hans komme i lufthimmelen fører til menighetens samling hos ham. (2 Tess. 2:1)

I den første delen av Jesu komme blir menigheten frelst fra vreden. (Rom 5:9, 1 Tess. 1:9-10) Når dette har skjedd vil verden oppleve den store trengsel under Antikristens styre (Dan 12:1-2, Matt 24:21) Men Jesus er sitt folk Israels Messias og konge.

Han er også alle menneskers konge og skal ta makten over jorden fra Antikristen og sette seg på sin far Davids trone og herske fra pol til pol. Da først blir endetidens bilde komplett.

Israel ventet på et fysisk Guds rike
For det første er det klart av skriften at Gud har lovet et fysisk rike på jorden ved Messias. Dette riket skal komme gjennom Israel og vil på denne måten være ”deres rike”. Man kan ikke forstå profetordet riktig dersom man utelukker det virkelige og fysiske Guds rike på jorden. Den som skal introdusere riket er Kristus og det skal berøre alle mennesker på jorden. Det kommer ikke fordi verdens herrer ønsker det velkommen men det kommer med kraft og knuser alle andre makter som står i opposisjon til Gud.

"Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet." Dan 2:44.

"Men Den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet." Dan 7:18.

Jesu disipler forventet riket
Disiplene forventet at riket skulle komme til syne og trodde at det ville skje i pinsen. Jesus hadde talt om riket ved utallige anledninger og han hadde innbudt til å gå inn i det. Men han visste også at riket ikke ville komme fordi han selv ville bli forkastet av dem og med det ville riket bli utsatt til en annen tid.

Så sa han til lignelsen om mannen av høy byrd som dro bort for å få kongemakt og så komme tilbake.

"Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til. For han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Han sa da: En mann av høy ætt dro til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake." Luk 19:11-12.

Men disiplene kunne ikke legge bort tanken på et fysisk Guds rike og spurte Jesus etter hans oppstandelse om dette etter hans oppstandelse.

"De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?" Apg 1:6.

Her brukes ordet ”å gjenreise”. I dette ligger at riket hadde vært der før men var blitt borte. Deres tanker gikk sikkert til riket som eksisterte under Salomo, en tid hvor Israel var en stor og mektig nasjon og rikdom og velstand rådet. I svaret Jesus gir dem ser vi ingen avvisning av tanken om et synlige Guds rike, men heller en forsikring om at riket ville komme i en tid som forut var bestemt av Faderen i hans egen makt. Tiden mellom hans første og annet kommet skulle brukes til å proklamere evangeliet for alle folkeslag.

"Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende." Apg 1:7-8.

Riket som både kom og ikke kom
Det synes klart at Jesus kom til verden for å opprette Guds rike. Han forkynte dette klart og tydelig. Kravet for å komme inn i riket var omvendelse og tro på Messias.

"Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!" Mark 1:15.

Denne åndelige formen av Guds rike var noe som kunne oppleves der og da. Guds rike var både nærværende og samtidig fraværende og kommende. Fariseerne forventet et synlig Guds rike men fikk vite av Jesus at Guds rike i første rekke vill oppleves som en indre virkelighet.

Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa:

"Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere." Luk 17:20-21.

Guds rikes åndelige kraft
Dette Guds rike kan oppleves som en innvendig kraft og begynnelsen på dette er den nye fødsel av vann og Ånd. Deretter kommer både rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike." Joh 3:3, 5.

"Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd." Rom 14:17.

Riket også fremtidig
Men Jesus fornektet ikke et synlig og fysisk Guds rike på jorden. Tvert imot lærte han sine disipler å be om at riket måtte komme.

"Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden." Matt 6:9-10.

Dette bekrefter for oss at Guds synlige rike på jorden fremdeles er fremtidig og at dets komme vil forandre hele jorden. Guds vilje vil skje på jorden slik den skjer i himmelen.

Paulus hadde også en klar forståelse av dette og styrket de nyfrelstes sjeler med å formane dem at de som frelste var på vei inn i Guds rike som skal komme.

"De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler." Apg 14:22.

En forsmak på Guds rike
Jesus overrasket sine disipler da han en dag sa til dem:

"Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike." Matt 16:28.

"Så gikk det seks dager før Jesus tok dem med opp på et høyt fjell for å be. Der ble han forklaret for deres øyne og de fikk se ham i sin herlighet slik han vil være når han kommer i sitt og Faderens rike. Det var en forsmak som viste disiplene noe av Menneskesønnens komme og rike. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset." Matt 17:2.

Verden vil oppleve Guds vrede i den store trengsel men etter denne forferdelige tiden kommer Guds rike med all sin forvandlende kraft. Herren Jesus Kristus vil ta makten og Israel vil igjen få riket og med dem alle folkeslag som har vist kjærlighet til dem som kalles ”Jesu minste brødre”.