En mulig udlægning af Kong Nebukadnesars drøm.

Fra Ord8liv/
21. juli 2013

"Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager."

"Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen: Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje. Det er ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, at dette mysteriet er blitt åpenbart for meg, men for at kongen skal få vite tydningen, så du får kjenne ditt hjertes tanker."

"Konge, i synet så du en kolossal statue. Den var stor og strålte sterkt. Den sto framfor deg og så skremmende ut. Hodet på statuen var av fint gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av bronse. Beina var av jern og føttene dels av jern, dels av leire."

"Mens du så på, ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den, og den traff statuen på føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden." Daniels bok, kapittel 2.

-Hodet av gull: Babylon, også tidligere kalt Kaldea (605 – 539 f.Kr.)

Viktige konger: Nebukadnesar, Evilmerodak, Nabonid (satte inn sin sønn Belsassar som underkonge).

Viktige byer: Babylon, Akkad, Eridu, Ur, Uruk, Nippur, Kish.

Opprinnelig hjemland: Det nåværende Irak.

 -Brystet og armene av sølv:

Medio-Persia (539 – 331 f.Kr.)

 Viktige konger: Kyros, Kambyses II, Darius, Xerxes, ArtaXerxes. (Ester ble tatt til dronning av kongen Ahasverus (samme som ArtaXerxes) og brukte sin posisjon til å redde jødene i Persia fra forfølgelse. Hun var også tilstede når kongen gav Nehemja endelig lov og midler til å bygge opp igjen Jerusalem og templet).

Viktige byer: Persepolis, Pasargadae, Susa, Ecbatana, Arbela

Opprinnelig hjemland: Det nåværende Iran, Persia.

-Magen og hoftene av bronse:

Det greske riket, (331 – 168 f.Kr.)

 Viktige konger: Alexander den store; Kassandros, Lysimakhos, Selevkos I, Ptolemaios I.

Viktige byer: Athen, Pella, Sparta, Sardis, Efesus, Odessa.

Opprinnelig hjemland: Det nåværende Hellas.

-Beina av jern:

Det romerske riket, 168 f.Kr og videre til moderne tid.

Riket ble delt i to deler, øst og vest, fra år 395 e.Kr.

I vest overtar den katolske kirke mer og mer. I øst overtar den ortodokse kirke.

Viktige konger: Julius Cæsar, Augustus, Claudius, Nero, Konstantin; keisere, paver (pontifex maximus) og Tsarer uten tall.

Viktige byer:

Vest: Roma —> New York (vest-romersk rike), “If I’d lived in Roman times, I’d have lived in Rome. Where else? Today America is the Roman Empire and New York is Rome itself.” John Lennon, (John Lennon in his own words) Oversettelse: “Hvis jeg hadde levd i romerske tider, da hadde jeg levd i Roma. Hvor ellers? Idag er Amerika det romerske keiserriket og New York er selve Roma”.

Øst: Istanbul —> Moskva (øst-romersk rike)

Opprinnelig hjemland: Det nåværende Italia.

-Føttene og tærne, en blanding av jern og leire:

Jern og leire (keramikk) kan ikke blandes på en naturlig måte. Dette er politiske allianser og ektepakter mellom nasjoner. Jern symboliserer styrken fra romerriket. Leiren symboliserer svakhet ved pakter mellom nasjoner. 10 tær er 10 politiske blokker lik USA, EU, African Union, Russland+Ukraina (det gjenreiste Sovjet), Kina+Nord Korea, Australia+New Zealand, Sør Amerika, Indonesia med Sør Korea som den ledende.

Antikrist vil forføre disse 10 unionene med sitt system og dyrets merke. Ingen vil kunne kjøpe eller selge uten dyrets merke. Les Åpenbaringsboken kapittel 13.

10 tær er de samme “konger” som de 10 horn i Daniel kap 7 og Åpenbaringsboken kap 13.

 -Steinen fra fjellet:

Men i disse kongenes dager (de 10) skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. 1000 år med fred, Jesus Kristus som Kongenes Konge og Herrenes Herre:

Daniel 7, 14: ”Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne”

Åpenbaringen 2, 26-27: ”Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far”.

Åpenbaringen kap 20: "Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid."

"Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år."

"Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år."

"Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet."

Tydningen fra Daniel kap 2 "Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen tydningen. Du konge, kongenes konge, som himmelens Gud har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren!Menneskene, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til hersker over dem. Du er hodet av gull."

"Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden. Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre, lik jern som slår i stykker."

"Føttene og tærne som du så, var dels av pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt. Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt."

"Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet."

"Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje i fremtiden. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig."
-----------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Det Russiske militær.