Sandheden om Den store Trængsel.

Fra Facebook.
20. august 2014.
Av Torolf Carlsen.

Begrepet ”Den store Trengsel” er kjent for de fleste seriøse Bibellesere. Likevel er det en god del forvirring med hensyn til, hva dette er.

Nettopp fordi denne tiden på særlig måte er forbundet med Israel, vil det kunne være nyttig å se litt på, hva begrepet innebærer. Denne trengselstiden er nevnt både i GT og NT. Her er bibelversene:

"På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken." (Dan 12:1)

"For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!" (Matt 24:21)

"Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod." (Åp 7:13-14)

EN SVÆRT ALVORLIG PERIODE
Bibelen forteller om en periode i menneskehetens historie, som vil være vanskeligere enn alle andre tunge perioder i verdenshistorien. Det er absolutt den STORE trengsel, fordi det blir den største av dem alle.

Nå har det sannelig vært mange og store prøvelser for menneskeheten opp gjennom historien. Tider med krig og hungersnød, tider med pest og død og tider med naturkatastrofer, hvor tusener av mennesker har gått til grunne. Likevel, ingen av disse har vært DEN STORE trengselen. Den er fremdeles fremtidig.

MENNESKEHETEN SISTE STORE PRØVELSE
Det vil også være den SISTE trengsel i rekken av mange mindre og større trengselstider, og etter at den er over, vil det ikke komme flere slike. Det er vanskelig for oss, som lever i dag å forestille oss, at denne trengselstiden blir den siste av dem alle. På en måte gir det en viss trøst, når man også forstår, at Guds ord fører menneskehetens historie videre til tiden ETTER denne perioden.

For Bibelen forteller oss, at når denne prøvelsens tid er over, vil Guds rike komme til syne, og Jesus Kristus tar makten over jorden.

DETTE ER EN TRENGSEL FOR ISRAEL
I Daniels bok rettes profetiene spesielt mot hans folk, Jødene, og hans hellige stad Jerusalem. Andre folk, konger og riker er kun til stede i boken i den grad, de står i relasjon til Israel. Daniel mottok mange syner, drømmer og klare åpenbaringer om sitt folk. I avslutningen av boken leser vi om en trengselstid, som skal komme over hans folk i de siste dager (Dan:12:1). Denne tiden ble også sett av profeten Jeremias. Han taler om en trengselstid for Jakob.

"Spør og se etter om en mann føder! Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine hofter, lik en fødende kvinne? Og hvorfor er alle ansikter blitt så bleke? Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal bli frelst fra den." (Jer 30:6-7)

Når Israel i endens tid går inn i ”Herrens dag”, vil dette bety en nødstid i særlig grad for Israel. Dette er en tid med vrede og angst, en tid med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og natt.

"Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde." (Sef 1:14-15)

I løpet av denne tiden vil Israel gå inn i en periode med selvransakelse som aldri før, en tid med ydmykelse og renselse for synder og en ny forståelse av Guds tilstedeværelse i nasjonens liv slik som profeten Malaki skriver:

"Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet." (Mal 3:3)

KOMMER OVER ALLE FOLKESLAG
Men det er ikke bare Israel, som vil oppleve denne trengselstiden. Alle folkeslag blir berørt, ja ikke bare det, de vil fysisk, psykisk og åndelig oppleve dens kraft. Dette kan vi lese rett ut fra Bibelen og Jesu egne ord i både Matteus og i Johannes åpenbaring.

"For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet." (Matt 24:21-22)

"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." (Åp 3:10-11)

Studerer vi disse ordene, finner vi, at Jesu perspektiv er stort. Han bekrefter Daniels syn om en trengselstid mot endens tid. Men ikke bare det. Han utvider begrepet og sier, at denne trengsel også vil bli den siste og forteller oss, at Gud har full kontroll over denne tiden og dens varighet.

I de foregående versene (15-20) ser vi igjen sammenhengen mellom denne enormt vanskelige perioden og det Jødiske folket. Ikke bare Jødene, men også hele Verden går inn i denne tiden med store og avgjørende endringer for hele Verden, for nasjonene og deres politiske styringssett.

Den vil endelig vise at Verdens styringsmodeller har spilt fallitt, fordi de totalt har utelukket Gud. Det vil bety slutten for alle falske religioner, fordi de ikke har Kristus som eneste frelser og Herre.

Trengselstiden vil fungere som en enorm katalysator for Guds rikes komme. Den virker som veer for den gravide kvinne. Noe helt nytt skal fødes frem, en periode med fred i 1000 år for hele verden.

TRENGSELSTIDEN VARIGHETEN ER FASTSATT
Det forunderlige er, at Den store Trengsels lengde er fastsatt av Gud. Det har ikke vært tilfelle med andre perioder av nød for menneskeheten. Slike nødstiders varighet har vært avhengig av naturkreftene eller av seier eller nederlag i krig, osv.

Tiden for den siste og største av alle trengsler er fastsatt av Gud. Det er tydelig, at hadde man overlatt til menneskene eller til naturkreftene å bestemme lengden av denne tiden, ville den ha fortsatt til menneskeheten var fullstendig utslettet fra jordens overflate.

For det første vet vi, hvor lenge denne spesielle perioden vil vare. Vi vet det, fordi Guds ord forteller oss det.

"Og jeg hørte, hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og sto over elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse tingene fullendes." (Dan 12:7)

"Men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke. For den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige by i førtito måneder." (Åp 11:2)

"Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i ett tusen to hundre og seksti dager." (Åp 12:6)

Vi merker oss uttrykkene, ”én tid og tider og en halv tid” (1 tid = 1 år). Videre uttrykket ”42 måneder” (en profetisk måned er 30 dager), og videre ”ett tusen to hundre og seksti dager”. Dette er simpelthen 3 ½ år og er den siste halvdelen av Daniels 70. årsuke (Dan. 9:24)

Det forunderlige er, at Jesus knytter denne perioden til ”de utvalgte” og sier, at for deres skyld skal de dager bli forkortet. Hvem er så disse utvalgte? Det er uten tvil de Jøder, som skal bli frelst i trengselstiden, og som på forhånd er kjent av Gud. Dette i henhold til (Dan. 12:1-2)

"På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken." (Dan 12:1)

Dette er de utvalgte i Jakobs trengsel og for hvis skyld Gud Herren forkorter trengselens dager, så den kun blir 3 ½ år. Hvis ikke Gud hadde forkortet tiden til 3 ½ år, ville menneskeheten gått til grunne. Som Jesus sier det.

"Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet." Matt 24:22.

Det er igjen forunderlig å tenke på, at det er den utvalgte rest av frelste Jøder, som redder verden fra undergangen.

ENGELEN MIKAEL ÅPENBARER SEG
Ved begynnelsen av den store trengsel vil erkeengelen Mikael åpenbare seg for å verne om Israel, som på en særlig måte blir utsatt for djevelens angrep.

"På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken." Dan 12:1.

"Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham." Åp 12:7-9.

MENIGHETEN FRELSES FRA TRENGSELEN
"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." (Åp 3:10-11)

Det gjelder å ha et klart syn og være rede, til Jesu komme.
De siste tider er over oss!
-----------------------------------------------------------------------
Et kort afsnit om Bortrykkelsen er udeladt.