Når Jesus blir konge over jorden - del III af III.


 
Fra Sjibbolet.no/

Når Jesus blir konge over jorden - del I af III.
Når Jesus blir konge over jorden - del II af III.

Millenniet - riket som kommer!
Bibelen lærer med all tydelig klarhet det faktum at det skal komme et 1000-års rike. Dette fysiske rike er profetienes høydepunkt både i Det Gamle og i Det Nye Testamentet.

1000-års riket har vært et stort diskusjonsemne i teologiske sirkler gjennom generasjoner. Det finns mange bibelfortolkere som ikke tror på et bokstavelig Millennium. De velger heller å tolke dette åndelig i det de sier at 1000-års riket allerede er her i og med menigheten eller kirken.

Men vi tror at Bibelen lærer at det vil komme et fysisk og bokstavelig Millenium med Kristus som en virkelig konge. Dette ble lært i aposteltiden og også i den etter-apostoliske tiden. Men etter hvert forsvant dette fremtidshåpet i Den Romersk Katolske kirkens lære om at kirken representerte 1000-års riket og at Paven var Kristi stedfortreder på jorden.

Men med Reformasjonen og protestantismen kom sannheten om 1000-års riket tilbake til kristenheten. Som pinsevenner tror vi altså på 1000-års riket som en vidunderlig fremtid for vår jord.

Et positivt budskap for alle

• Godt nytt Budskapet om 1000-års riket er et svært positivt og gledelig budskap for alle som lengter etter fred og rettferdighet på jorden. Ingen burde bli skremt av dette.
• Et håpets budskap. Det er også et budskap som bringer håp til en verden i håpløshet og med presserende problemer av et enormt omfang.
• Det betyr endelig seier.

 Ordet om 1000-års riket er også et budskap om endelig og fullstendig seier fordi det forteller oss om seier over et ondt og demoniske verdenssystem satt opp av Satan som har terrorisert verden siden fallet i Edens hage.

1000-årsriket helt nødvendig
Det er absolutt nødvendig at Millenniet kommer. Det finns flere grunner til det:

1. Guds trofasthet må bli verifisert. Mange av Herrens løfter kan ikke komme til sin oppfyllelse uten et fysisk 1000-års rike. Dette henviser i særlig grad til Guds løfter til Israel og deres lovede velsignelser i deres eget land, Israel.

2. For å realisere paktene som Gud opprettet med sitt gamle folk Israel. Dette gjelder spesielt hans pakt med Abraham hvor han lovet dem et land og en konge ut fra hans ætt som skulle sitte på tronen og velsigne alle verdens nasjoner. Dette vedrører Israel og den nye pakten med full frelse og et nytt hjerte og mange guddommelige velsignelser.

3. Millenniet er også nødvendig for å gjøre ende på Guds fiender. Det er nødvendig for å fjerne alle fiendens planer rettet mot Gud og hans salvede, Messias. Satan skal fjernes og lenkes fast i avgrunnen for en periode av 1000 år. Han skal ikke lenger forføre folkene. Gud skal få full seier.

4. Det er også nødvendig for å fjerne forbannelsen fra jorden som har vært her siden fallet i Edens hage. Borttakelsen av denne forbannelsen har blitt mulig ved Jesu forsoningsverk på korset men virkeliggjørelsen av dette komme til å finne sted i 1000-års riket. Det er derfor nødvendig at denne perioden kommer i menneskehetens historie.

5. Millenniet er videre nødvendig for å presentere Jesus Kristus som kongenes Konge for hele verden og alle verdens nasjoner. Det er dette Bibelen lærer. Han ER konge men hans regjeringstid som verdens eneste konge er ennå ikke kommet. Jesus kommer i 1000-års riket til å sitte på sin trone i Jerusalem, virkelig og fysisk, for å rekke ut sin herskerstav over alle jordens nasjoner som er gjenlevende etter den store trengsel og dommen over folkeslagene.

Hendelser i Millenniet
Resten av Israels barn, vil komme tilbake fra deres mange bosteder hvor de har oppholdt seg som fremmede. De vil komme tilbake til Israels land i store mengder. Bare i USA bor det like mange jøder som i hele Israel i dag. Denne eksodus tilbake til deres eget land er allerede i gang.

"På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner." Jes 11:11-12.

Mange har alt kommet
De har kommet fra Etiopia og fra Russland og fra Nord Amerika og Europa og Asia og kommer fra alle verdens kanter.

" Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende," Jes 43:5-6.

"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land." Jer 23:7-8.

Jesus bekrefter det samme. Jesus talte også om denne sterke immigrasjon og sa at englene skal være aktive i dette store arbeidet.

" Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen." Matt 24:31.

Verden vil oppleve total fred
Alle jordens mennesker lengter desperat etter fred, etter å se alle krigens redskaper bli fullstendig ødelagt. Det blir fred når Jesus kommer i herlighet. Han er fredsfyrsten og herredømmet skal være på hans skuldre (Jes 9:6) Da skal det ikke lenger være nødvendig med opplæringssteder for krigen. En ny tid har kommet.

"Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig." Jes 2:4.

"For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden." Jes 9:5.

"Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn." Jes 11:9.

"Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild." Salm 46:10.

"Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender." Sak 9:10.

Skapningen blir forløst
Guds rikes komme vil bringe stor forløsning til skapningen som har vært i trelldom fra fallets dager. Det tales i Guds ord om en gjenopprettelse av alle ting og en gjenfødelse av alt det skapte.

"...ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av." Apg 3:21.

"For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten." Rom 8:19-21.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
To korte afsnit er udeladt.