Den Katolske Kirkes strategi og mål: At forberede alle til Antikrist - del V af V.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Særkjær.

Eksempel: Enhed med islam ved ’Jomfru Maria’
En Kardinal i Vatikanet fortæller, at den moderne Katolicisme må være - og fremtræde - Økumenisk for at spille en overvågende rolle i Verden. Da han bliver spurgt om, hvad det betyder i forholdet til mission, sagde han, at ”det er bedre, at folk går over til Islam og møder Gud der, i stedet for slet ikke at møde ham”.[47]

Foran mig har jeg et af de fotos, hvor Paven offentligt kysser Koranen som symbol på, at han ærer og anerkender den såvel som Islam. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det meget specielle historiske, politiske og religiøse forhold, der har været mellem Islam og den Katolske kirke gennem tiden, men kun nævne, at jomfru Maria har en så stor betydning også for Muslimer, at de tror, at hun også taler til Muslimer og derfor skal æres.

Og da jomfru Maria begyndte at åbenbare sig i Fatima i 1917 for at forene alle troende i Verden, var det ifølge Islam ikke nogen tilfældighed, men et himmelsk tegn på endens tid. Byen Fatima fik jo navn efter Muhammeds favoritdatter, som blev betragtes som ’den mest velsignede kvinde efter (jomfru) Maria’.

Pga. jomfru Marias åbenbaringer i Fatima er disse budskaber derfor blevet en slags fællesnævner mellem Islam og den Katolske kirke, som er med til at skabe politisk fred og åndelig enhed mellem disse to religioner. Denne fælles begejstring for jomfru Maria gjorde, at den Katolske presse i 1992 skrev, at ”det er en kendsgerning, at da en statue af ’Our Lady of Fatima’ blev ført gennem Muslimske områder i Afrika, Indien og andre steder, mødte der hundrede tusinder Muslimer frem for at ære (tilbede) hende”.[48]

For at skabe en global religion under Antikrist mener den Katolske kirke, at når Muslimer tilbeder den samme gud (den Katolske kirke mener ligesom mange andre, at Allah er identisk med Gud), så bliver de også frelst gennem deres tro.

Som vi kan se af følgende eksempel i en Katolsk katekismus, som bærer Pavens signatur: ”Frelsens plan inkluderer også dem, som vedkender sig Skaberen, først og fremmest dem, som er Muslimer; Disse praktiserer Abrahams tro, og tilbeder sammen med os den ene, nådefulde Gud, menneskehedens dommer på den sidste dag”.[49]

Vi ser altså, at den Katolske kirke klart fornægter Bibelens budskab om, at et menneske kun kan blive frelst ved at tro på Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse. Koranen afviser som bekendt fuldstændigt alle de Bibelske sandheder, som at Jesus døde for vore synder, at han er Gud, Skriftens autoritet osv.

Hvordan kan den Katolske kirke så mene, at Muslimer kan blive frelst uden at kende frelsens vej, som åbenbares i Bibelen? Af den simple grund, at den Katolske kirke mener, at de selv bliver frelst på den måde, og dvs. ved gerninger som vi har set det i tidligere afsnit.

Hvem er den store Skøge
Flere og flere verdslige og religiøse ledere er i dag overbevidst om, at Paven er den bedst egnede til at styrke enheden mellem alle Kristne og religionerne. De Kristne ignorerer de historiske beviser og Bibelske advarsler og ser derfor ikke, at den Katolske kirke med Paven i spidsen er identisk med den store Skøge, som er omtalt i Åbenbaringsbogen.

Den Katolske kirkes vederstyggelighed var dog allerede på Martin Luthers tid så stor, at han anså hovedet for denne for at være Antikrist: 2 Tess 2:3-4. Som det f.eks. kommer til udtryk i en af hans bønner: ”Ak, Kristus, min Herre, se herned, lad den yderste dag bryde frem og ødelæg djævelens rede i Rom. Her sidder det menneske, som Paulus har talt om, som skal ophøje sig over dig og sidder i din kirke, anstille sig som en Gud, det syndens menneske og fortabelsens søn. Hvad går Pavens magt ud på andet end at lære og forøge synden, at føre sjælene til fortabelse under dit navn og skin…”.[50]

Rom afsløret
I Åbenbaringen kap. 17 læser vi, at ’den store Skøge’ har sit hovedsæde i det hemmelige Babylon, som er bygget på 7 bjerge. Det kan ikke være det bogstavelige Babylon, for den blev som bekendt bygget på en slette. Men derfor skal vi jo netop lede efter det ’hemmelige’ Babylon, dvs. en by, som hemmeligt er arvtageren til Babylons afgudsdyrkelse. Som tidl. nævnt fremgår det med al tydelighed, at den passer 100 % med Rom, som fuldstændig har overtaget den Babylonske mysteriereligion.[51]

Ordet mysterium betyder ”hemmelige religiøse ceremonier, kun tilgængelige for indviede”. De mange vande, som Skøgen sidder ved, udlægges i kap. 17 til at være ”folk og skarer og folkeslag og tungemål”, som ”har herredømme over jordens konger”. Og det er netop det, som kendetegner den Katolske kirke.

Desuden er Skøgen iklædt purpur og skarlagen. Disse to farver er altid blevet betragtet som syndens farver i de Hedenske religioner – og det er netop også disse to farver, som ses på Pavens og de Katolske præsters embedsdragter.

Der står videre, at hun er prydet med alle slags kostbarheder, og i sin hånd har hun som tidligere nævnt et guldbæger fyldt af vederstyggeligheder og urenheder. Det betyder, at enhver, som ’drikker’ af hendes vin, bliver meddelagtig i hendes vederstyggeligheder og urenheder – og får selv en del af Skøgens identitet.

Johannes skriver videre, at han ’så kvinden beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod’. Denne beskrivelse passer også uhyggelig meget til den Romerske kirke. Ingen ved, hvor mange den Katolske kirke har dræbt, men 50 millioner er anslået. ”Historien kan berette om tilfælde, hvor optil 3.000 mennesker blev brændt på et eneste stort bål”.[52]

Skøgen og hendes døtre
I Bibelen er beskrivelsen af en kvinde også ofte et billede på et bestemt folk. Jøderne bliver f.eks. omtalt som ’Herrens ægtehustru’, mens menigheden bliver omtalt som ’Lammets hustru’. Disse beskrives begge som ’en ren jomfru’.

I modsætning hertil beskrives kvinden i Åbenbaringen kap. 17 som den store Skøge. For her har vi at gøre med en, som bedriver åndeligt utugt med alle religioner og konger på jorden, og det er netop det, som den Katolske kirke gør. Om denne store Skøge nævnes det, at hun er ’moder til jordens skøger og vederstyggeligheder’, Åb 17:5.

Det betyder, at Skøgen har mange døtre, som er udgået fra hende (ved reformationen?), men som en dag vil vende sig til moderen, så hun får verdensmagt. I kap 13 læser vi om, at et ’andet dyr’, som i øvrigt er identisk med den store Skøge i kap 17, vil fremstå som et lam. Mange vil derfor gå ud fra, at lammet må være Kristus, som kommer igen - men det er bedrag! Det falske lam stiller da heller ikke sin magt til rådighed for Gud, men til det første dyr, som er Antikrist. Hvordan kan det gå så galt?

En lignelse om de glubske ulve og fårene
Når man læser om den Katolske kirkes historie efter Reformationen og ser dens had til Reformationen, så kan det undre, at der er så mange, som i dag har ladet sig overbevise om, at den Katolske kirke har ændret sig så radikalt, at den nu ikke længere hader det sande Evangelium.

Det svarer til, at de glubske ulve, som Paulus skriver om, bliver lukket ind i menigheden, fordi de selv siger, at de ikke (længere) er farlige. Det kan godt være, at det i øjeblikket - af taktiske grunde - kan betale sig for ulvene at fremstå som gode hyrder. Men hvis hjorden ikke er opmærksom og årvågen, så vil de blive ulvenes bytte.[53]

Epilog:
Som vi har set, bliver den Babylonske afgudslære videreført af den Katolske kirke den dag i dag. Siden Reformationen er ugudeligheden i denne kirke kun blevet større og større. Alene i de sidste 150 år har den Katolske kirke fastslået læren om Pavens ufejlbarlighed, stadfæstet dogmet om Jomfru Maria som evig syndfri jomfru, medforløser og himmeldronning, som derfor skal tilbedes.

Dertil kommer det store arbejde for at fremme den nye Verdensorden, som kan favne alle religioner i sig, og som ’Kristus skal regere over, når Han åbenbarer sig’. Men det er bare ikke den sande Kristus, som de længes efter og forbereder sig til at tage imod – men det er tværtimod Antikrist, som er parat til at træde frem når som helst.

I litteraturlisten henviser jeg til bøger og artikler, som behandler dette nærmere.[54]

Med tanke på alle dem, som tror på Gud – og som derfor også ønsker at følger Ham, giver Bibelen følgende formaning: ”Drag ud fra hende, mit folk! For at I ikke skal gøre jer delagtige pga. hendes umådelige yppighed”.[55]

Litteraturhenvisning:
1 Kristeligt Dagblad, 30.10. 1986).
2 Udfordringen nr. 2. 1979
3 Texe Marrs: All Fall Down: The Plot to Crown the Pope the Prince of Peace
4 Udfordringen nr. 14/2005 s. 11 og Texe Marss: Flashpoint, aug. ’95, s. 3
5 Billy Graham: ’Just As I Am’ s. 357
6 Billy Graham: ’I Can’t Play God Any More’ side 158
7 The Christian News, 1. oktober 1984
8 Smokescreens, kap. 8.
9 Tim LaHaye: begyndelsen til enden, s. 146.
10 Katolsk orientering, 14.09 1988
11 Kristeligt Dagblad, 27.05 1999
12 Udfordringen nr.14/2005
13 Mødet fandt sted i 1987 i ”The North American Congress on The Holy Spirit and World Evangelization”, gengivet i artiklen ’en ny kristendom’ af Holger Særkjær.
14 Catholic Moment, 10. aug.1995: ’Pope: For unity, Churches Must Accept Papal Authority
15 Citeret i artiklen ’Antikrist’, af Eskild Særkjær. Oprindelig kilde bortkommet
16 Kristeligt Dagblad, 11.06 1998 '
17 Katolsk Orientering nr. 25/9 1996 omhandlende ’Et Katolsk ord til Fælleserklæring om retfærdiggørelseslæren & Kristeligt Dagblad 1. april 1998
18 Se videre i artiklen: ’Martin Luther og reformationens nødvendighed
19 http://www.teamlife.no/arkiv/
20 Udfordringen nr. 44/1999 i artiklen ’Frikirke-lutheranere er imod historisk forsonings-aftale.
21 Oversat fra Berean call, april 1996 af Holger Særkjær i artiklen ’Det store bedrag.
22 Indlæg i Kristeligt Dagblad d. 20/2 1996 af en tidligere romersk-katolsk præst Eugen Drewermann
23 Dansk Europamission nr. 9/1991 & JTC: Smokescreens, En tidl. jesuit præst afslører Vatikanets hemmelige planer
24 Katolsk Orientering d. 8/2 1995, citerer et brev fra paven til buddhister i Asien
25 Kristeligt Dagblad, 5. okt. 1989.
26 Tim LaHay: Begyndelsen til enden, s.148.
27 Jfr. artiklen om ’den Katolske modreformation’ af Eskild Særkjær.
28 Lægekunst: tro og overtro, s. 9-148 og Babylon Mistery Religion, ancient and modern, af Ralph E. Woodrow.
29 T.A. McMahon, en tidl. Katolik fortæller, The Berean Call april 1996.
30 Oskar Edin Indergaard: Jesu gjenkomst – bind 3, side 387-91.
31 Katolsk Orientering nr. 1, 1992.
32 The Berean Call, febr. 2000
33 Foto og tekst gengivet i artiklen: ’Den skjulte krig mod de hellige’, af Holger Særkjær, okt. 2001.
34 ’Future of God’ Congress at Fatima, Vanguard Issue, jan. 04, s. 2.
35 Samme.
36 Redaktør Henri Nissen i Udfordringen nr. 24/1999
37 Poul Hoffmann: Udfordringen. Nr. 51/52 1991
38 Inge Stoltenberg; Maria-åbenbaringerne i Medjugorje, udgivet på Sankt Ansgar Forlag i 1989
39 Samme, s. 44, 69, 80-83 og 93).
40 Ralph Woodrow: ’Babylon Mystery Religion’, s. 16
41 Samme, s. 7-9. Her er afbilledet flere religioners ’gudsmoder’ med hver sin søn, som dier.
42 Oskar Indergaard: Jesu gjenkomst, bind 1, s. 333
43 Samme, s. 334. Indergaard citerer historikeren Gibbon.
44 Samme, s. 335
45 Artikel i Kristeligt dagblad, juni 1996 (dato bortkommet).
46 Samme
47 Kristeligt Dagblad 20/10 1989
48 ’The Fatima Crusader Vinter’, 1992
49 Catholic Catechism, side 242-243
50 Lutherbogen af V. Ammundsen, s. 128
51 R. E. Woodrow: ’Babylon Mystery Religion, ancient and modern’ beviser dette med al tydelighed
52 Thoralf Gilbrant: Tidens tegn, del 2, s. 158
53 Ap.g. 20:29-31
54 Til læsning anbefales: Olav Valen-Sendstad: ’Moskva-Rom’ (14 epistler om verdenspolitikken og det 20’ århundres modrevolusjon), ’Lægekunst: tro og overtro’, s. 9-148, ’Babylon Mistery Religion, ancient and modern’, ’Martin Luther – og reformationens nødvendighed’, ’Den Katolske Modreformation’ og div. artikler om den Katolske kirke på http://tagryggen.dk.
55 Åb. 18:3