"Det er til gavn for jer..."

Fra Facebook.
10. september 2014.
Av Terje Treidene.

"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere." Joh 16:7.

Dette ord i fra Jesus er også vanskelig å forstå. Hvordan kan Hans bortgang være til gagn for disiplene? De, som hadde forlatt alt for å følge Han, skulle de kunne ha noen nytte av at Jesus forlot dem? De hadde jo håpet, at nå skulle Guds rike stige frem i all sin herlighet og prakt, og så taler Jesus om, at det er best for dem, at Han forlater dem?

Jeg kan jo tenke på, hva min kone hadde sagt og tenkt, hvis jeg en dag kom og sa til henne, at det er til gagn for deg, at jeg reiser her i fra. Hun ville vel trodd, at jeg var ganske forrykt, og var det slutt med all kjærlighet oss to imellom. Det skal vel ikke mye fantasi til for å tenke seg, at noe av dette måtte også disiplene til Jesus ha følt, tenkt og trodd, når Jesus taler slik til dem.

Men også her ser Jesus lenger enn sine disipler. Uten Hans bortgang ville frelsesverket bare vært en fin historie å fortelle til andre, men ville være helt uten evighetsbetydning for oss. Hadde ikke Jesus gått bort, så hadde vi ikke hatt noen talsmann i himmelen, som taler vår sak. Da kunne ikke Johannes ha skrevet: "Om noen synder da har vi en talsmann hos Faderen."

Hadde ikke Jesus gått bort, da hadde vi ikke hatt en Frelser, som stiger frem for Guds trone, som med sine sårmerkede hender og side viser seg som seierherre ovenfor vår anklager, som alltid møter opp for å anklage Guds utvalgte. Hadde ikke Jesus gått bort til sin Far, da hadde vi ikke hatt en bror, som ved Guds side vet om min sak og ber for meg.

Hadde ikke Jesus gått bort, da lå verden enda i døden, og vi hadde ikke hatt noe håp om evig liv. Hadde ikke Jesus gått bort, så hadde vi ikke noen i himmelen, som skal sette i stand et sted for oss for så å komme igjen for å hente sin brud. Hadde ikke Jesus gått til sin far, så hadde vi ikke hatt den mellommann i mellom Gud og oss, som vi trenger, for at Gud alltid kan se oss i sin Sønn.

Dette sier også Joh. Åp. 5:6 noe om: "Og jeg så midt i mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod det et lam, likesom slaktet."

Hadde ikke Jesus gått bort, kunne ikke Gud plassere dette lam i mellom seg selv og oss. Da kunne ikke denne trøst blitt min.: Når Gud ser meg meg, så ser Han meg alltid i gjennom sin Sønn. Hadde ikke Jesus gått bort, kunne Han ikke sende talsmannen til oss, som i alle ting skulle forherlige Sønnens verk for vårt indre øye.

Alt dette og mer til hadde vi ikke hatt i eie, dersom Han ikke hadde gått bort. Men nå har vi alt i Ham og kan synge:

Å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus
Jeg for Gud er kjær gjennom Jesus
Jeg har Gud til Far,
Himmelarv jeg har.
Å hvor rik jeg er.

Kristi gang til Faderen:
Luther: Dette ord «jeg går til Faderen» inneholder hele vår forløsnings og saliggjørelsens verk. Det vil si: Hans lidelse, død, oppstandelse. Det betyr ikke annet, enn at Han gir seg selv som et offer, for å betale for vår synd med sitt blod og sin død. Og dernest betyr det, at Han ved sin oppstandelse igjen overvinner og bringer under sin makt både synden, døden og helvete.

Se dette er de Kristnes rettferdighet for Gud, at Kristus går til Faderen. Det vil si, at Han lider og oppstår for oss og forsoner oss med Faderen, så vi for Hans skyld kan få nåde og syndenes forlatelse.

Dette har vi ikke vår egen gjerning eller fortjeneste å takke for, men denne gang til Faderen, som Han går for oss. Det er en fremmed rettferdighet, for vi har ikke gjort noe eller kunnet gjøre noe for å fortjene den. Men den er skjenket og gitt oss til eiendom, for at den skal være vår rettferdighet. Ved den behager vi Gud og er Hans kjære barn og arvinger.

Talsmannen oppgave:
Her har også Luther noe å si oss: «Han er den, som forklarer Kristus, slik som Han selv har gitt seg til kjenne ved sitt ord. Den, som lærer annerledes og gir seg ut for å være en sannhets Ånd, han har ikke Kristi Ånd. For han skal ikke lære annet enn det, Kristus har lært. Men han skal forklare det tydeligere og nøyere.

Kort sagt: "Den hellige Ånd skal lære den artikkel om Kristus, at vi alene for Jesu skyld blir rettferdige for Gud." Han skal ta av mitt og gi dere.

Hva betyr så det for oss? Jo, Han skal tale til vårt hjerte om synd og nåde, slik at Jesus blir umistelig for oss. Han vil vise oss Jesu rikdom og storhet på en slik måte, at vi må si med sangeren:

Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull
Heller han enn de skatter som smuldrer i muld
Jeg vil heller ha Jesus enn rikdom og makt
Heller ledes hver dag av en naglemerkt hand
Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt
Men i lenker være lagt
Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst
Meg verden kan by i dag.

Og det er bare på en måte, den hellige Ånd kan gjøre det. Han må overbevise deg og meg om vår synd på en slik måte, at vi må erkjenne: Det er bare ved Jesus alene jeg har adgang til Faderen. Det er Hans gang til Faderen, som alene gjør meg ren og rettferdig og himmelen verdig.

Da kan vi med frimodighet tre frem for Guds trone med ordene i fra Spurgeon: En synder, som jeg er, fortjener den evige død, men jeg stiller meg her innfor din strenge rettferdighets trone, og jeg frykter ikke for å stå her. For jeg kommer i Jesus, som du har bedt meg om å sette min til. Å, hvilken salighet er det ikke for mitt arme hjerte å hvile ved den Hellige Skrifts bokstavelige lære om forsoningen.

Kan du si det samme, så har den hellige Ånd fått gjort sin gjerning i deg. Da har du nok til å leve og dø på, uansett hvordan livet ditt er her nede. Da har du også forstått betydningen av, at det er til gagn for oss, at Kristus har gått bort.

Så skal vi også få lov til å tro, at når det sted, som skal gjøres i stand for oss, er ferdigstilt, kommer Han igjen for å hente oss. Da skal vi få feire bryllup i sammen med Han vår brudgom og venn.

Trøsterik tanke:
Jesus vil sanke
Sjelene hjem fra vår syndige jord.
Da skal vi fare
Oppad i skare
Hjem for å benkes ved himmelens bord.

Ja, jeg må bede:
Gjør du meg rede,
Rede ved aften eller ved gry.
Da når du henter
Bruden som venter,
Løft også meg opp med dine i sky.