Udfolder "Bibelens Profetier" sig lige for vore øjne nu? Lever vi i "Endetiden"?

Fra Endtimebibleprophecy.com
1. oktober 2014.
Af Gordon King.

"Bibelens profetier", "de sidste tider", "de sidste dage", "afslutningen på en tidsalder". Disse udtryk er de fleste af os bekendte med. Men hvor mange af os ved rent faktisk, hvad de handler om? Hvor mange af os mener, at de er sande og faktisk sker lige nu for vore øjne? Desværre er det ikke så mange, som jeg gerne ville tro, der er.

Bibelens profetier er sande, de er virkelige, og de sker nu! Vi lever i "de sidste dage", "de sidste tider" mine venner. Bliv ikke narret til at tro noget andet - det vil være meget "uklogt".

Bibelen er fuld af profetiske begivenheder, hvoraf mange allerede er opfyldt, men der er mange flere, der venter på sin opfyldelse. Og jeg vil hævde, at mange faktisk sker lige nu for øjnene af os! Lad os først tage et kig på et par af Bibelens profetier, som blev forudsagt for tusinder af år siden, og er blevet opfyldt.

Noa og Arken
Profeti: 1 Mos 6:13, 6:17-18:
”Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden.”

”Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre.”

 Opfyldelse: 1 Mos 7:10-12:
”Efter de syv dages forløb kom vandfloden over jorden. I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.”

Jesus korsfæstet Profeti: Salme 22:17-19:
”Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine hænder og fødder, De ser på mig med skadefryd, de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning.”

Opfyldelse: Matt 27:35:
”Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem.”

Jøderne vender tilbage til landet Israel og bliver igen en nation
Profeti: Ezek 37: 1-14: Det døde folk bliver levende
”Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem, hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig: »Menneske, kan disse ben blive levende?« og jeg svarede: »Gud Herre, det ved kun du!« Da sagde han til mig: »Du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren til disse ben: Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.«

 ”Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: »Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.« Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær.”

”Derpå sagde han til mig: »Menneske, disse ben er hele Israels folk; de siger: ›Vore ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os!‹ Derfor skal du profetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren: Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren.«

Opfyldelse: Staten Israel bliver en nation i 1948.

Lad os nu tage et kig på nogle af Bibelens profetier, som nu bliver opfyldt for vore øjne. Disse profetier beskriver, hvordan "endetiden" vil være, og hvad vi skal se efter.

Profetier om de sidste dage
Hvordan menneskers hjerter vil være i de sidste dage: 2 Tim 3: 1-5.
”Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!”

Hvilke begivenheder vil forekomme i de sidste dage: Matt 24:4-8:
”Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne.”

Kaos, forvirring og interne magtkampe i Egypten. Udtørringen af Nilen: Esaj 19:1-10:
”Et profetudsagn om Egypten. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten; Egyptens guder ryster for ham, egypterne mister modet. Jeg hidser egypterne op mod hinanden; de skal kæmpe bror mod bror, mand mod mand, by mod by, kongerige mod kongerige. Egypterne skal gå fra sans og samling; jeg forstyrrer deres planer, så de søger til afguder og genfærd, til dødemanere og sandsigere."

"Jeg udleverer egypterne til en hård herre, en mægtig konge skal herske over dem, siger Herren, Hærskarers Herre. Vandet i floden svinder bort, strømmen bliver tør og vandløs, flodløbene stinker, Egyptens kanaler synker og tørrer ud, mens rør og siv visner.  Sivplanterne ved Nilens udløb og alt, hvad der gror ved Nilen, tørrer ind, blæses bort og er væk."

" Da skal fiskerne klage og sørge, alle, som kaster krog i Nilen, og som sætter garn i vandet, skal sygne hen. De, der skætter hør, skal gøres til skamme, de, der karter og væver, skal blegne. Linnedvæverne bliver knust, alle arbejderne fortvivler."

Ødelæggelsen af Damaskus: Esaj 17:1-3:
” Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. Aro'ers byer bliver forladt; de skal tilhøre fårehjorde, som lejrer sig og ikke bliver jaget bort. Efraim mister sin fæstning og Damaskus sit kongedømme. Det skal gå resten af Aram som israelitternes herlighed, siger Hærskarers Herre.”

Krigen mod Israel fra de omkringliggende fjender: Salm 83:2-9:
”Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud! Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet. Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op imod dem, du værner. De siger: Lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. v6 I enighed lægger de planer, de slutter pagt imod dig, beduiner fra Edom og Moab, ismaelitter og hagritter, Gebal, Ammon og Amalek, Filistæa tillige med Tyrus' indbyggere. Selv Assur har sluttet sig til dem som støtte for Lots efterkommere. Sela."

Alle de profetier, der er anført ovenfor, er nu i færd med at blive opfyldt. Dette er blot nogle af de profetier, som enten sker nu eller skal opfyldes i den nærmeste fremtid. Der er mange flere fremtidige profetier, såsom Kirkens bortrykkelse, den syvårige fredsaftale med Israel, den kommende Antikrist, Dyrets Mærke, Guds vrede på jorden, Armageddon og Kristi genkomst ved Hans andet komme.

Alle Bibelens profetier har til denne dato været præcise og 100% korrekte. Tegnene er her, de sker nu. Vi lever i de sidste dage, Endetiden. Ingen af os kender dagen eller timen for Kristi genkomst, men vi kender tiden, og den tid er over os nu!

Bibelens profetier er sande, de er virkelige, og de sker lige for øjnene af os! Vi behøver blot at se dem for at tro. Åbn jeres hjerter, lyt til Sandheden, så skal I tro. Må Gud velsigne alle! Må universets Herren vise jer vejen og åbne jeres øjne for Sandheden!