Vokt dere for de falske profeter!

Fra Sokelys.com/
10. april 2015,

Jeg fant dette i avisen Dagen, skrevet av Sølve E. Salte i 2008. Tillater meg å gjengi en del av det, han skrev, for det er ikke mindre aktuelt i dag.

"Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem." Matt 7:15-16.

"Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter. De ser ut som brennende Kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter. De er å finne i ulike kirkesamfunn og Kristne bevegelser,” skriver signaturen BE i noen kommentarer, postet i kommentarfeltet på vår sak omkring det kommende møte med en kontroversiell apostel.

Vi gjengir de tre bidragene, som ble postet
De kan stå frem som biskoper eller prester, emissærer eller karismatiske mirakelmenn, teologiprofessorer eller oppbyggelsesforfattere. Det er ikke slik, at vi bare kan kaste et raskt blikk på dem å konstatere – det er en ulv. Nei, ytre sett ser de ut som Guds tjenere, men innvending, på innsiden, der våre øyne ikke kan se, der er de glupske ulver.

Det er mye, som står på spill. En falsk profet er en glupsk ulv, som river Jesu kropp i stykker. Bibelen advarer oss: "Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill." Matt 24:11

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden." 1 Joh 4:1

"Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet." 1 Tim 4:1-2.

Bibelen slår fast, at falske profeter finnes, og at de vil forsøke å forføre oss. Det finnes ånder, som fører vill, og det finnes såkalt Kristen undervisning, som stammer fra demoner. Mange Kristne vil bli forført, fordi de ikke voktet seg for de falske profetene og fordi deres hyrder ikke ropte et «varsko» og ledet flokken til en sikker hvileplass.

Hvordan kan Kristne bli forført? Hvordan kan Kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur? Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke Han advare og lede oss vekk fra ulvene?

Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men Han trenger, at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord." Joh 14:23.

Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse, dersom vi forlater og svikter det middel, Han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet.

Svaret på, hvorfor Kristne blir forført av falske profeter, er veldig enkelt: "Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt." Matt 22:29.

Vi blir forført, fordi vi ikke kjenner Skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsesbevegelser ut fra Bibelen. Vi farer vill, fordi vi ikke kjenner Guds makt, slik den er åpenbart i Bibelen.

Siden vi ikke kjenner Den Hellige Ånds gjerning, slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt, som virker åndelig, alt, som sies å være en utøselse av Ånden. Og dette gjør vi, selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra Satan.

"Mitt folk skal gå til grunne fordi det mangler kunnskap" Hosea 4:6.

Vi lever i en utsatt tid: Jeg vil påstå, at vi Kristne i dagens Norge, ja i hele Europa og Nordamerika lever i en særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt svekket gjennom vår bundethet til materialisme.

Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det, som er der oppe, ikke mot det, som er på Jorden (Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er, at våre sinn er vendt mot Jorden.

Paulus skriver: "Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil". (2 Tim 2:4)

Mange av oss er så bundet opp i dagliglivets gjøremål, at vi ikke er i stand til å gjøre det, vår Hærfører vil. Denne Verdens gud, Satan, har fanget oss, bundet oss til Jorden, og røvet oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved, at Verden, det vi ser, hører og erfarer, har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn.

Vi er en generasjon Kristne, opptatt av Jordiske ting og uten den rette kjennskapen til Gud gjennom Ordet. I denne vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. Vi forstår, at vi er fattige, at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et Kristenliv.

I vår hunger er jeg redd, at vi spiser, hva som helst, uten å bedømme den maten, vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjenkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av Satan til å bruke vår materielle velstand til å jage etter/kjøpe Åndelig erfaring/den rette salvelse, eller hva det nå enn skulle kalles.

Vi har penger til å reise Jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer, at Ordet er oss nær. Tenk ikke med deg selv: "Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte." Rom 10:6-8.

Det er etter min oppfatning livsfarlig å jage etter åndelige erfaringer, mer av Gud i ens liv, dersom en ikke står rotfestet og grunnfestet i Ordet. Søker du inn i den åndelige verden, uten å gjøre det gjennom Ordet – Ja da vet du aldri, hva som møter deg, og hvem som tar imot deg på den andre siden.

Når du i din hunger strekker hånden inn i den usynlige virkeligheten, så vet du ikke, om det er Gud eller Djevelen, som tar imot deg. Djevelen er en realitet, og han har en hær av falne demoner, og falske profeter, som er mer en villig til å førføre deg.

Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi Apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig, at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 2 Kor 11:13-15.

Ikke spis hva som helst, bare du er sulten. Hunger er bra! Spis Ordet, og rop til Jesus om vekkelse og liv. Bedøm profetier og profeter ut fra Bibelen, og hold fast på det gode. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1Tess 5:19-21.

Så skal vi ikke lenger være umodne. Ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Efes 4:14.

"På fruktene skal dere kjenne dem." Matt 7:16a.

Jesus sier, at vi skal gjennkjenne falske profeter, når vi studerer fruktene av deres tjeneste. Vi skal nå sammen se på noen kjennetegn på falske profeter.

Kjennetegn:
"Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» og så er det ingen fred." Jer 6:13b-14.

En profets oppgave i Det gamle Testamentet var å vekke/omvende folket med sitt budskap. Profeten skulle ved å tale Guds Ord inn i folkets liv og situasjon kalle folket tilbake til et liv i samsvar med Guds Ord, under Guds herrdømme.

Et mønster i den profetiske tjeneste er: Dom over folkets frafall, advarsel om hvilke følger forsatt ulydighet vil få og et tilbud om nåde/frelse, dersom en mottar budskapet. I visse tilfeller kan det også være tale om et trøstebudskap, en formaning til folket om å holde fast på Guds løfter i en mørk og vanskelig tid, for Gud er trofast mot sitt Ord, og vil oppfylle sine løfter.

En profets oppgave er fortsatt i dag å tale Guds Ord inn i den situasjonen, Guds folk befinner seg i. En profet skal fremdeles kalle Guds folk til omvendelse, til et liv i samsvar med Ordet, og i vanskelige tider trøste ved å peke på løftene og Guds trofasthet.

De falske profetene gav ikke folket Guds Ord, og kalte heller ikke folket til omvendelse og oppgjør. Hos profeten Jeremias leser vi: "Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter. Men hadde de vært med i mitt råd, kunne de ha forkynt mine ord for mitt folk og fått det til å vende om fra sin onde ferd og sine onde gjerninger." Jeremias 23:21-22.

I en tid, hvor Kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds Ord åpenbar, er det tvingenede nødvendig, at en profet, som brukes av Gud til en Åndens aksjon, vil tiltale frafallet og kalle til omvendelse.

"For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten." Tit 2:11-13.

Guds nåde virker to ting i oss, når vi mottar den gjennom Ordet: Frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

Da en profet har til oppgave og gi Guds Ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle mennesker bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profeter/vekkelsesbevegelse,r som ikke tar ærlige oppgjør med synd, som ikke driver ut det, som bryter med Guds Ord.

Profeter, som ønsker å plassere inn nye møbler i Åndens tempel uten å først be om, at syndens gamle møbler kastes ut – disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på. De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds Ord til folket, slik at det vender om.

Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter, og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har fallt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde, legemlig helbredelse, lattervekkelser, gulltenner, kjærlighetsekstaser, kirkevekstverktøy eller hva annet det enn skulle være. For disse ting skraper bare på overflaten av de problem, som binder oss. Lettvint vil de falske profetene lege skaden i mitt folk.

Et lite ord om Naturlig Kirkevekst og det store antall av konferanser, som har til hensikt å dyktigjøre og utruste Kristne til tjeneste.

Dette er også en form for profetisk tjeneste, siden det skal hjelpe Guds folk ut av den vanskelige situasjonen, vi er i. Vi kan i dag bli fristet til å tro, at løsningen på avkristningen i Norge, og forfallet blandt Kristne er å heve kvaliteten på aktivitetene og gjøre vårt budskap mer aktuellt. Det kan være godt ment fra talsmennenes side, men jeg frykter, at Satan her kan bruke dette til å forføre oss.

Jeg er ikke prinsipielt imot konferanser, men når vårt Gudsforhold ikke er rett, når vi ikke står fast i Hans Ord, blir all mennesklig visdom til dårskap. Jeg er redd, at vi i vårt strev og jag etter å bli utrustet og dyktigjort til tjeneste, blir gjort ubrukelige for Gud.

Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom. De kan forføre mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan også lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen i Guds Ord.

Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er, at deres budskap ikke fører til, at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og Satans makt, gjennom falske profeters tjeneste.

Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men det er Satans verk og har til hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelse. "Det er disse, jeg ser nådig til: De hjelpeløse, som kjenner seg knust og skjelver for mitt ord." Esajas 66:2b.

Kjennetegn: Guds ord kommer i skyggen av syner/åpenbaringer/erfaringer
Syner, åpenbaringer og erfaringer er i forgrunnen hos de falske profetene. De kan forsatt bruke Bibelen, men de river den fra hverandre og forandrer dens mening.

Hos profeten Jeremias leser vi: "Jeg har hørt hva de sier, de profetene som spår løgn i mitt navn. «Jeg har drømt, jeg har drømt,» sier de. Hvor lenge skal de tenke slik, disse profetene som spår løgn og forkynner sine svikefulle påfunn?"

"Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al. Den profet som har en drøm, kan fortelle drømmen; men den som har mitt ord, skal i sannhet tale mitt ord. Hva har halmen til felles med kornet? lyder ordet fra Herren. Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell? sier Herren."

"Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren." Jer 23:25-32.

Neste gang du hører en forkynner, som forteller om sine drømmer og visjoner, så tro ikke, at alt er av Gud, bare de på scenen holder en Bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde Djevelen. Da han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen (Matt 4). Ikke noe å undres over, at hans tjenere, de falske profetene går i sin mesters fotspor. De bruker Bibelen for å underbygge sine løgner og visjoner.

Legg merke til undervisningen – er det Ordet, som forkynnes, er det Ordet, som gis autoritet, eller er det synene, drømmene og åpenbaringene, som er i sentrum.

Når falske profeter hevder, at Jesus fysisk viser seg på vekkelsesmøtene deres, kommer de i konflikt med Jesu egne ord: "Om noen da sier til dere: ‘Se her er Messias’, eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, vil gribbene samles." Matt 24:23-28.

Når falske profeter kommer med tåpelige påstander som: Se han er i et rom der inne, så skal vi ikke tro dem. De bruker sine åpenbaringer og visjoner for å øke sin åndelige autoritet.

Mange Kristne i Norge er forført av falsk undervisning om syner, drømmer og indre erfaringer av Guds stemme. Fra ulikt hold blir det undervist, at dersom du lukker øynene, invitere Den Hellige Ånd inn, og deretter lytter, ja da vil du ofte, eller alltid, få noe. Du må bare trene deg opp og skjerpe sansene, slik at du hører og gjennkjenner Åndens stemme.

Hvor i Bibelen finner de belegg for en slik lære? Er vel alle profeter? (1 Kor 12:29) Bibelen taler om drømmer og syner som en realitet blant Guds folk etter Åndsutgytelsen på Pinsedag. Så ja, vi tror at Gud taler gjennom drømmer og syner, men derfra til å tro, at alle med letthet kan få det så fort, øynene lukkes, er vranglære.

"Er jeg en Gud, som bare er nær?" Jer 23:23.

Bibelens profeter kunne vente i årevis på, at Gud skulle åpenbare sitt Ord for dem. Men vi, som er oppvokst med fastfood, forventer, at evighetens Gud skal fylle vårt behov for åndelig erfaring like raskt, som burgeren havner i hånden på en hamburgerresturant.

Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrene å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden, som fanger og fengsler våre tanker. Ifølge Bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det, å ha fellesskap med en Hellig Gud. Hebr 12:1-2.1 Joh 1:6-10, Luk 18:9-14, Sal 32:5.

Våre tanker får hjelp til å rettes mot Jesus gjennom å lese hans Ord. Jesus sier selv til Marta i Lukas 10:38-42, at Maria har valgt den gode del, når hun valgte å bli stille for Herren i hans Ord. I vår tid har en ny lære sneket seg inn: Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske Pappa fylle deg med sin Hellige Ånd.

Hvor i Bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så delig å endelig få slappe av i møte med Gud. Jeg tror også, at Gud kan tale til oss, både når vi ligger, står og går, lager middag og kjører til jobben. Men det er utrolig mange ganger, vi gjør disse hverdagslige ting, uten at Gud taler.

Forventer du, at Gud skal tale til deg og fylle deg, hver gang du tar en lur på gulvet. Ja glemmer du, at mye rart kommer opp i vårt sinn, når øynene lukkes og kroppen faller til ro. Når Bibel og syndsbekjennelse er borte fra en hvile i Herrens nærhet, ja, da er jeg redd, det bli mye hvile og lite av Herren. Det er ikke farlig å ligge stille på gulvet, og ønske å være med sin Himmelske Far er et godt ønske.

Slik jeg vurderer det, er det to farer ved en slik praksis. Læren, som får mennesker til å tro, at de ved å ligge på gulvet blir fylt av DHÅ og alle de villfarelser, som kan vokse frem, da en hengitt til sine egne tanker får visjoner og åpenbaringer.

Dette viser et Djevelens mesterverk. Han gir Guds folk en ny aktivitet, som de tror, de blir åndsfyllte gjennom, og tar Ordet og bønnen fra oss som betaling. Jeg er redd, at tusenvis av mennesker legger seg ned med feil forventninger. De ligger ubeskytet og med hjerte åpnet i timesvis på gulvet. Ikke rart at de både hører og erfarer noe. Forførende ånder kan få sin livs sjanse til rask fremgang.

Dette ikke er Guds vei til fornyelse og vekkelse av sitt folk. La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse, som gir seg av med det, de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner, de har hatt. Kolos 2:18.

Kjenntegn: De er ute etter egen vinning
Dere, som er så kloke, tåler jo gjerne folk, som har mistet forstanden. For dere tåler jo, at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå, at vi har vært altfor svake til den slags! 1 Kor 11:19-21.

"Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere." 2 Peter 2:1a,3a.

De falske profetene, de såkalte superapostlene, gjorde Korintmenigheten til slaver. De bandt dem til seg selv, ikke til Kristus. De var ute etter deres penger og materielle eindeler. Paulus stiller dette i kontrast til seg selv, som la vinn på å ikke ta seg betalt.

Videre – disse falske superapostlene behandlet de Kristne i Korint overlegent og gikk så langt som å slå de i ansiktet, mens de utførte sin tjeneste. Dette er heller ikke ukjent i våre dager, hvor oppblåste superapostler, falske profeter binner mennesker til seg selv, gjør de avhengige av sin virksomhet, er ute etter deres penger, behandler de overlegent og endatil bruker fysisk makt og slår dem i ansiktet.

Riktignok åndeligjøres dette til å være vold utført i Ånden. Ifølge Bibelen er det klart, at Gud ikke befaler sine tjenere å spenne syke mennesker i ansiktet, å slå eller ta kvelertak osv. Det er mulig, at dise falske profetene hører en stemme, men det er ikke Guds stemme.

Fysisk vold, gjort i Guds navn, er ifølge Paulus et kjennetegn på de falske apostlene. Det kan godt ha skjedd mange mirakler i disse voldelige superapostlenes tjeneste, men Gud står ikke bak disse. Han virker mirakler for å stadfeste frelsesbudskapet om Jesus, ikke for å gi syke og voldelige mennesker åndelig autoritet. Vokt dere for de falske profetene!

Kjennetegn: Falskt budskap
"Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene." 2 Kor 11:3-5.

Evangeliet fordreies til først og fremst å handle om dette livet. Fokus blir et bedre liv her og nå. Det tales forsatt om Jesus og Korset, men den virkelig store gode nyheten er, at du kan bli frelst fra nød, fattigdom og helseproblemer.

Gjennom Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette «trosstilling», så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol.

Jesus sa, at Hans rike ikke var av denne Verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse. Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, Verdens hat, kamp mot Satan og vår onde natur, samt forfølgelse.

Paulus korigerte de, som hevdet, at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (troende) ned i fortapelse. Se Matt 16:24-26, Joh 15:18-19, Gal 5:16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8-11, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10)

Falsk nåde: Lovløshet eller lovtrelldom
I vår tid er det trolig lovløshet,som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for Satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas 4).

En forkynner nåden på en slik måte, at Kistne synder med fred i hjerte, og slik at den, som faller blir værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land.

Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske Kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til Himmelen.

De, som forkynner falsk nåde, forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetens navn. " Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet." Ordspråkene 28:13.

"Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse." Esajas 55:7.

Kjennetegn: Ånden/Salvelsen/Den salvede blir forherliget i stedet for Kristus
"Jesus sa: Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." Joh 16:14.

Med andre ord vil Ånden forherlige Kristus. I en del såkalte vekkelser kommer Kristus i bakgrunnen. En taler forsatt litt om kors og blod, men det, som virkelig griper hjertene og fengsler sinnet, er Ånden eller den salvede profet/hans salvelse. Er dette tilfellet, bør vi være på vakt. For der Guds Ånd har konroll, der blir Kristus forhærliget, uten at æren deles med noen.

Kjennetegn: Falske profeter skaper falske disippler:
"Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!" Matt 7:22-23.

En frukt av en falsk profets tjeneste er falske disipler, forførte Kristne, som ikke eier livet i Gud. De tror, at de er på den rette vei. De tror, at de er Guds tjenere, som utfører mektige gjerninger i Jesu navn – men en dag vil Jesu si en hard dom over deres liv: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett.

Det er smertelig å tenke på, at Djevelen, som selv kan skape seg om til en lysets engel, og at hans tjenere, både de forførende åndene og de falske profetene, klarer å forføre tørste og sultne Kristne. De forfører Kristne, som tørster etter det levende vann, men som drikker av feil brønner.

Det er trist og skremmende, at denne forførelsen skjer så fredfullt og forsiktigt, at offrene ikke selv merker, at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjertet og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av Satan.

Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be, at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen, Satan har fanget dem i. En Kristen, som blir offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv, at han til slutt blir helt slukt, vil nok ikke selv være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte Kristne, når Satan har fått dem i sin makt. De tror, de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

Det finnes grader av forførelse. Vi har nok alle, i ulikt mon, usunn og falsk lære i vårt hjerte og sinn. Derfor skal hver og en av oss stille oss frem i Ordets lys, slik at den enkelte kan prøve, om han er i troen, jfr 2 Kor 13:5.

Forførelse starter i det små, små avvik fra Gud Ord. Den kommer stille og umerkelig og virker innbydende. Selv om den kan virke ubetydelig og harmløs, er den farlig, for den fører oss bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus, jfr 2 Kor 11:5.

Vokt deg for de falske profetene. Tro ikke, at alle med en Bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vell. Vokt deg. Se ikke bare på det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen.

Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbølge, som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått fram, og mange vil stå fram. Vokt deg, så du ikke blir et bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.