Jesus var Zionist.

Fra Yourbible.ca/index.php
Af Clyde Snobelen.
December 2006.

En af de første ting, læseren af Det nye Testamentes Evangelier opfordres til at lære om Jesus, er, at Han er den af Gud udnævnte arving til Davids trone. Før Han blev født, var budskabet fra englen Gabriel til Maria, hans mor, dette: "Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« (Luk 1: 32-33)

Kong Davids trone var i Jerusalem - kendt lidenskabeligt af Jøderne som Zion, Davids by. Kong David var konge af Israel. Israel nedstammer fra Abraham, Isak og Jakobs familier. Alle disse mænd modtog evige løfter fra Israels Gud - Skaberen af himlene og jorden. Disse løfter omhandlert en Messias, der skulle komme en dag for at regere i Jerusalem over en gendannet Nation, Israel, og fra Jerusalem at regere over hele verden.

Der er en tæt og uadskillelig forbindelse mellem løfterne til Davids familie og Abraham, Israels Land og Jesus Kristi rolle i den endelige forløsning af verden. De Bibelske profeter svigter aldrig i deres støtte til denne sag.

Vi løber ikke nogen risiko ved at overbetone denne forbindelse mellem den Zionistiske bevægelse og det fremtidige Messianske Kongerige. Det Messianske Kongerige vil blive resultatet af Zionismen i de sidste dage.

Her er et glimrende profetisk eksempel fra profeten Ezekiel: "..og så skal du sige til dem: Dette siger GUD HERREN: Jeg henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land. Jeg gør dem til ét folk i landet, på Israels bjerge, og der skal være én konge for dem alle. De skal aldrig mere blive to folk og aldrig mere deles i to kongeriger. De skal ikke længere gøre sig urene ved deres ækle guder og deres møgguder og alle deres overtrædelser. Jeg frelser dem fra deres syndige frafald og renser dem; de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Min tjener David skal være konge over dem, og de skal alle have én hyrde. De skal følge mine bud og omhyggeligt holde mine love. De skal bo i det land, jeg gav min tjener Jakob, der hvor deres fædre boede.” Ezekiel 37:21-25.

Jesus knytter klart sin genkomst til den kommende genoplivning af Israel. Én gang, efter en hentydning til "…da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen," og en utvetydig erklæring "og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed”, fortsatte Jesus med at sige: "Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren”. (Matt 24: 30 og 32-33)

Hvorfor brugte Jesus symbolet med figentræet som billede på Israel, og ikke noget andet træ fra Israels landskab, som faktisk kan bære blade tidligere end figentræet? Det enkle svar er, at Han bruger dette symbol på Israel to andre steder i sin undervisning (Matt 21:19; Luk 13:6-9). Den øvrige del af Skrifterne er i overensstemmelse med denne brug. (Se Jer 24; Hoseas 9:10; Joel 1:7)

Moderne vækst og velstand i den genetablerede moderne stat, Israel, må derfor ses som et fremragende tegn på Kristi snarlige komme. Hvor snart, er blot et spørgsmål, som må blive stående for øjeblikket. I øjeblikket synes det vigtigste punkt at være klart nok - at Kristi genkomst for at regere for evigt som Israels Messias visseligt er forbundet med Jødernes tilbagevenden til landet, Israel.

Og genskabelsen af nationen, Israel - inden for deres gamle grænser - er et klart og sikkert moderne mirakel. Dette mirakel er også klart forbundet med alle de gamle profetier om en kommende Messias. Overvej blot endnu én profeti - denne gang fra profeten Jeremias, der skrev omkring 600 år før Kristus. "Men dem, der er tilbage af mine får, vil jeg samle fra alle de lande, jeg fordrev dem til. Jeg fører dem tilbage til deres græsgang, og de skal blive frugtbare og talrige… Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn »HERREN ER VOR RETFÆRDIGHED.« (Jeremias 23:3 og 5-6)

Jesus identificerer sig som Israels Messias, når Han - blot dage før Hans korsfæstelse - udtaler faldet af det store tempel i Jerusalem "Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«" (Mat 23:37-39)

Med denne proklamation modtog Han lovprisningen fra den tiljublende folkemængde, da Han tidligere kom ind i Jerusalem: "Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig”…”Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste.” (Mat 21:5 og 9). Jesus vender snart tilbage for at indtage Davids trone.

Den begivenhed vil finde sted i nationens mørkeste time. Det bliver på et tidspunkt, når Israels fjender omringer Jerusalem og nationens sammenbrud er overhængende. Dette vil ske ifølge meddelelsen fra alle fordums profeter. Det sker, fordi Jesus sagde, det ville ske. Det vil forekomme, fordi Gud har en hævnens dag - et straffens år - til værn for Zions sag. (Se Esajas 34)