Benny Hinn afsløret - del VII af X.

Fra Skriften.net/
Af Eskild Særkjær.

Til møde med Benny Hinn
Måneder forud for BH's ankomst har Kristne menigheder i stort antal anbefalet sine medlemmer at komme til hans møder for at se og høre ham – og mange menigheder arrangerer busrejser for de mange, som gerne vil høre ham. Lang tid før møderne begynder, er auditoriet tæt pakket med forventningsfulde mennesker. Det er tydeligt at se, at disse er kommet for at få en berøring af Gud og med egne øjne se nogle af de mirakler, som møderne er kendt for.

BH kommer triumferende frem på senen, når forsamlingen begynder at synge ’How Great Yhou Art’. Som altid er han klædt i dyrt, hvidt moderigtigt tøj, som er speciel designet til ham. BH starter med at bede enhver, som ønsker at tro på Jesus, om at komme frem på scenen, og mange rejser sig og skynder sig frem. Men der gives ingen undervisning om, hvad det vil sige at tro. Det er da også tydeligt, at det ikke er mødets formål, da det kun er et lille indslag i det ofte meget lange møde.

BH beder kollektivt for de mennesker, som er kommet frem,  og de får derefter udleveret litteratur og lister over de nærmeste kirker, og det uanset, hvilke kirkesamfund det drejer sig om.

Efter flere høje, rytmiske og øredøvende lovsange siger BH, at der er ’et stærkt nærvær’ og ’en stor salvelse’ over forsamlingen. Men spørgsmålet er, hvad det er for et nærvær?

Derefter går han over til at tale om de Kristnes rettigheder ind for Gud. BH siger: ”Ethvert behov, enhver bøn! ALT er muligt! Alt, du behøver at gøre, er at tro. Gud kan nemlig gøre hvad som helst”

Denne indledning efterfølges af en længere klapsalve. Derefter kommer indsamlingen, hvor mennesker opfordres til at give meget til Guds riges arbejde. Det er nemlig kun dem, som giver meget, som Gud vil velsigne rigt. Denne velsignelse kan være helbredelse, rigdom eller som her at blive forskånet for kommende katastrofer:

”Kun de, som har givet bidrag til Guds arbejde, bliver skånet. Forøg din tro! Forøg din sæd og invester i fremtiden. For så vil du blive skånet, når tragedierne rammer jorden. (Herefter følger en kraftig opfordring til at give penge, for) så er du tryg, ligeså dine børn og dit hjem. Hvad der end kommer til at ske af økonomisk art (på jorden), vil du ikke bliv ramt…”.

Efter mere musik starter BH med at fortælle om de mange helbredelser, som, han hævder, allerede er sket i forsamlingen. BH bekendtgør, at mennesker med astma, cancer, arthritis, leukæmi, emfysem og mange andre sygdomme allerede er blevet helbredt. Mange andre bliver udvalgt til at komme op på scenen, enten for at vidne om en helbredelse, som allerede er sket – eller for at blive ramt af Guds kraft og blive helbredt oppe på scenen.

Man ser, at BH enten berører eller ’puster’ på alle dem, som er kommet op, og de falder bagover i gulvet. Mens de hjælpes op igen (af griberne), slår BH armene rundt, som om han var i en boksekamp, mens han råber og uddeler ordrer til mennesker om at tage imod, og til Gud om at levere det han har lovet. ’Bliv fyldt’ eller ’tag imod ilden’ skriger han med det resultat, at de atter bliver ramt af den åndelige kraft og igen kastes bagover.

Bud Press, som er efterforsker og direktør for ’Christian Research Service’, hvis mål er at undersøge og afsløre falske lærdomme og selvbestaltede profeter som BH, har været med til et af BHs møder i Canada i 2004 og nøje beskrevet og vurderet det, han så op oplevede i Bibelens lys. I de følgende afsnit kommer jeg flere gange tilbage med hans citater fra dette møde.

”Efter at have instrueret en stor flok åndelige ledere til at holde hinandens hænder og være forberedt på salvelsen, skriger han (BH) med en dyb og mærkelig stemmeføring ud over dem:

"Ild over jer – Ild!", og laver en mægtig bølge med højre hånd, og lederne falder bagover.. Hinn (retter derefter sin opmærksom på forsamlingen og) kommanderer: "Løft jeres hænder.. modtag det! Løft jeres hænder, modtag det! .. bed om alt! Bed om alt det, I ønsker..! Bring disse mænd fra Indien herop’, beordrer Hinn. ’Kom nu, hurtigt, hurtigt (gentages seks gange)! Åh, bring den anden unge man herop hurtigt! Ja, ja, ja! Du er netop stivnet (gjort ubevægelig) under salvelsen, mægtige broder!”

Er det Bibelsk at tale om at være ’stivnet under salvelsen’? Er der Bibelske fortilfælde? Bibelen omtaler ordet én gang, men i en hel anden betydning, hvor Gud taler om, at ’vanddybderne fryser til’, Job 38:30. Men det har som bekendt intet at gøre med den Bibelske salvelse.

Benny Hinn's adfærd ændrer sig på scenen og bliver ’en anden’
Når BH står på scenen og er i gang med at sende salvelsen eller åndelig ild ud over tilhørerne, så sker det ofte, at han fremtræder nærmest sindssyg eller besat. Hans adfærd og stemme ændrer sig. Det ene øjeblik råber og skriger han, for et øjeblik efter at komme med nogle lyde, som mest minder om en hvæsen, skurren eller hvislen.

På andre tidspunkter ser han beruset ud og snubler over ordene og kan tydeligvis ikke huske, hvad han selv siger, eller hvad der står i Bibelen. BH har forklaret det med, at årsagen er, at salvelsen i ham overtager kontrollen med det, der sker på mødet.

På et andet møde sagde han, at ’Gud går ind og overtager’ hans sind og tunge, så at han ikke engang ved, hvad han siger. Fra et andet møde giver BH udtryk for sin ændrede adfærd på denne måde:

”Efter sin prædiken d. 31/12 1989 i Orlando Christian Center, hvor han havde givet adskillelige profetier om fremtiden, gav Hinn udtryk for, at han… har været så beruset af Helligånden, at han bad nogen om at fortælle ham, hvad han netop havde sagt”.

Den, som kender Bibelen ved, at Gud ikke går ind og ’overtager sind og tunge’ på den måde, som BH påstår. Intet sted i Bibelen tales der om, at de Kristne bliver så ’beruset af Helligånden’, at de bagefter ikke kunne huske, hvad Han havde sagt til dem.

Når BH og andre ’kristne’ taler om at være åndelig beruset, så er beskrivelsen af det stort set identisk med verdslige menneskers fuldskab. De mennesker, som er påvirket af denne ånd, forsvarer den åndelige ’beruselse’ med, at disciplene også blev det på pinsedagen i Apg 2.

Men disciplene sagde jo netop til tilhørerne, at de ikke var det! Og gav sig da også straks til at forkynde Evangeliet klart og sammenhængende – noget, som de selvfølgelig ikke ville være i stand til, hvis de var åndelig beruset som BH og andre. Det fremgår da også klart, at de bagefter kunne huske alt.

Bibelen advarer da også deKkristne mod at blive åndelig beruset, for det er en forførelse, som ikke kommer ikke fra Gud. Peter giver os denne alvorlige advarsel: ”Vær ædru og våg; jeres modstander Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod, faste i troen.. ”. 1 Pet 5:7.

At være ædru er det modsatte af beruselse, og de, som beruser sig, kan derfor heller ikke våge, men er derimod blevet et let bytte for Djævelens forførelse. Paulus beskriver eksempelvis nogle, som i deres beruselse er blevet fanget af Djævelen og beder til Gud om, at de igen måtte blive ædru og befriet fra Djævelens snare.. 2 Tim 2:25-26.

Et yderligere bevis på, at BH's salvelse, ånd og beruselse ikke er fra Gud er, at de/den bringer kaos, løgne, falske profetier og dæmonisk inspireret lære såvel som falske helbredelser med sig. Er dette fra Gud? Selvfølgelig ikke! Bibelen siger, at falske profeter (som BH) giver sig skin af at være Kristi apostle, men er det ikke. Deres inspiration til denne forførelse er derimod fra Satan, som giver skin af at være en lysets engel, jfr. 2 Kor 11:13-14.

Benny Hinn sender åndelig ild og kraft, så mennesker falder bagover!
Som nævnt, taler BH ofte om, at tilhørerne skal modtage ilden, så de falder bagover. Et eksempel fra mødet i Canada: ”BH vender sig derefter til koret og skriger igen med en fremmedartet, dyb stemme: ’Min Gud, der er ild her! Der er ild! Jeg sagde: Der er ild! Jeg sagde: ’ILD PÅ JER I KORET! ILD PÅ JER!’ Et stort antal af korets medlemmer falder baglæns”.

Der er INGEN Bibelske fortilfælde om at råbe eller befale ’ILD’ over Kristne. Hverken Jesus eller Hans Apostle gjorde det, og det er farligt at acceptere noget, som ikke er Bibelsk. Og da det heller ikke er Bibelsk at lade troende mennesker falde bagover, så er det klart, at salvelsen til at gøre det ikke kommer fra Gud. Og det uanset, om det skyldes psykologisk påvirkning eller åndspåvirkning!

Den verdenskendte hypnotisør, Mesmer, som jeg senere vil komme tilbage til, udviklede netop en psykisk-åndelig helbredelsesmetode, hvor han ved hjælp af stemmeføring, bestemte bevægelser og musikledsagelse kunne få patienterne til at gå i trance og til at falde bagover, så at hans assistenter måtte stå bag dem for at forhindre at de skadede sig. Det er nøjagtig samme teknik og forførelse, som nu bliver benyttet af BH under hans møder, også når han sender kraften eller salvelsen over mennesker.

Ifølge Bibelen og erfaringer fra missionsmarkedet er det ’at falde bagover’ altid udtryk for enten dæmonbesættelse eller fjendskab mod Jesus. Et eksempel på det sidste ser vi i Joh 18:1-8, hvor der på Dansk står, at ypperstepræsternes og farisæernes tjenere ’veg tilbage og faldt til jorden’. Men i grundteksten står der, at de ’veg tilbage og faldt bagover til jorden’.

Det er vigtigt at bemærke, at når mennesker falder ned i ærbødighed for Gud, så bliver det Græske ord ’proskyneó’ benyttet og betyder, at de (tilbedende) falder eller kaster sig ned på deres ansigter! Dette ord bliver f.eks. benyttet i Matt 28:9, hvor der på Dansk står, at kvinderne ’gik frem og omfavnede hans fødder og tilbad ham’. Og i v. 17 står der om disciplene, at ’da de så ham, faldt de (forlæns) ned og tilbad ham’.

I begge tilfælde kan man af det Græske ord se, at de kaster sig forlæns ned for Jesus. Den salvelse eller ild, som BH benytter, kommer derimod fra en anden ånd og medfører fjendskab mod Gud.

Tilbage til mødet i Canada: Bud Press skriver: ”BH’s ’mægtige’ ild-salvelse er ikke kun reserveret nogle få udvalgte på scenen eller i hans kor. Nu er det tid til at ramme hans tilhængere med samme kraft: BH udpeger mennesker på den venstre side af salen og råber højt: ’Tag hinanden i hænderne, hurtigt derovre! (gentages). Den mægtige, mægtige salvelse fra Den Hellige Ånd er her. Modtag den Hellige Ånds ild”.

BH strækker hurtigt sine arme hen over publikum, lukker sine øjne, tager en dyb åndedrag og skriger til dem: "PÅ JER ER KRAFTEN I JESU MÆGTIGE NAVN!".

Det var helt klart en befaling til forsamlingen om, at de SKULLE tage imod denne kraft og FALDE under den.. Senere råber han ud over forsamlingen: ’Dette er den Hellige Ånd!’ og ’Det er den Hellige Ånd, som er over jer alle’ og mange falder under den underlige kraft, som gennemstrømmer salen.

Men hvordan ved BH, at den Hellige Ånd er kommet ’over dem alle’? Kan han se Ham? Eller kan han bestemme, hvad Han skal gøre? Nej! For Bibelen siger, at Ånden blæser hvorhen den vil! Og derfor kan intet menneske se, vide eller bestemme, hvad Han vil gøre.

Tid til at modtage helbredelser
Men det tror BH åbenbart, for det varer ikke længe, før han opfordrer og nærmest befaler Helligånden at feje gennem forsamlingen og uddrive de dæmoniske ånder bag alle sygdomme (BH tror ligesom Trosbevægelsen, at dæmoner står bag alt).

Råbende giver han følgende befaling: "Sygelighedens Djævel. Jeg bekæmper dig. Jeg bekæmper dig med kraften fra den, jeg tjener. Du sygdommens urene ånd. Gå væk.. Jeg ser noget som er halvt dyr og halvt menneske forlade denne bygning i frygt og skælven’… ’Helbred mennesker, Fader, i Jesu navn.. En med hjernetumor helbredes nu til højre for mig.. Jeg fordømmer den i Jesu navn".

Forsamlingen klapper og jubler over det skete. Flere helbredelser nævnes, og BH kommer igen og igen med samme fordømmelse over sygdommene. Han fortsætter: "Nogle i kørestol er netop blevet helbredt.. rejs dig op fra kørestolen i Jesu navn. Du er helbredt. Tag nogle skridt, så mærker du at smerten er borte".

Man ser mennesker, med hjælp fra familie og venner, som prøver at komme ud af deres kørestole for at bevise, at de har tro nok til at blive helbredt. Man ser en dame, som forsøger, men ikke kommer op. Mange bliver helbredt, hvis man skal tro BH. De helbredte opfordres til at gå frem og ’bevise’ for forsamlingen, at de nu kan gøre ting som før var umulige.

Skal man tro BH? NEJ! Intet er sandt, alt er bedrag! Og derfor var der heller ikke nogen, som sprang helbredte op fra kørestolene.

1. Eksempel: En dame med knæstøtter blev helbredt – eller gjorde hun?
Fra mødet i Canada skriver Bud Press, at en kontrollør ledsagede en dame op på scenen og sagde til BH: ”For 5 år siden fik hun nye knæ indopereret og har siden måttet gå med knæstøttter!”

BH giver derefter igen og igen samme ordre (til denne dame): ’løft dine ben’! Hinn gentager igen og igen (og) støder damen og hendes ledsager bagover, samler (derefter) kvindens.. knæstøtter op og slynger dem væk fra scenen (vel for at illustrere, at de ikke længere skal anvendes?).

Men blev hun helbredt? Det mest sandsynlige er, at hun efter mødet havde flere problemer med sine ben end før mødet. Det er endda sandsynligvis en katastrofe for hende at skulle undvære sine knæstøtter.

2. Eksempel: Helbredelse af en ødelagt lårbensknogle? Men hvad med glasøjet?
Den næste, som kaldes frem for at blive helbredt, er en svag ældre dame, som bliver fulgt op på scenen. Efter at BH har hørt diagnosen, siger han til hende: "Et kunstigt lårben på højre side, og der er planlagt et på venstre side! Det er ikke nødvendigt! Herren har gjort det! Doktor Jesus har opereret.."

Hinn løfter sine ben op-og-ned, op-og-ned, og damen efterligner Hinn ved at løfte hendes ben op-og-ned. Hinn skubber damen i armene på en griber… og råber til hende: "Ilden (er) i dig, frue". BH siger derefter til forsamlingen: "Se, når de kommer herop, så glemmer de deres sygdomme! Det eneste, de ønsker, er det friske vand fra brønden. Løft dine hænder og bed om det samme! .. I ser, hvor uvigtigt sygdomme er blevet i den levende Guds flod".

Den ældre dame er igen hjulpet op fra gulvet af to gribere. Hinn svinger sin venstre hånd op og ned, kun få cm. fra hendes ansigt. Hun syntes at være total hypnotiseret. Damen falder (igen) bagover ind i armene på de to gribere.

Det er interessant at bemærke.. at den ældre dame (også) havde et glasøje. Havde BH's gud glemt at helbrede hendes øje? Hvorfor var hendes øje ikke blevet helbredt? Og hvorfor blev hendes kunstige øje ikke også smidt ud af scenen – til samme sted som de nævnte knæstøtter – som et tegn på, at hun er helbredt? Nej, af den simple grund, at han så hurtigt ville blive afsløret som en åndelig svindler. Og derfor haltede den ældre dame da også stadig, da hun gik ned fra scenen.

Det er muligt, at hun og mange andre for en kort periode glemmer sine sygdomme, som BH påstår. Men, som Bud Press siger: ”Begejstringen dør efter kort tid, når realiteterne sætter ind, og de må forlade mødet på samme måde, som de kom ind: Syge og med smerter”.