Jesus Kristus kommer snart!

Fra Endtimebibleprophecy.
7. juli 2014.

Mange mennesker, herunder mig selv, mener, at vi lever i Endetiden - de sidste dage, som er beskrevet i Bibelen. Hvorfor tror vi det? Fordi Bibelen siger det. Hvis vi er sande Kristne, bør vi mene, at Bibelen er sand, ufejlbarlig og Guds skrevne Ord.

Som Apostlen Paulus skriver: 2 Tim 3:16-17:
”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.”

Biblen og Jesus selv giver os advarselstegn på, hvornår Han kommer. Endnu en gang i et brev fra Paulus til Timotheus:

Faretruende tider og faretruend mennesker
2 Timoteus 3:1-7:
”Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem! Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende.”

2 Tim 3:12-13:
”Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild.”

Apostlen Mattæus skriver også om tidens tegn forud for Messias' genkomst. Men Jesus fortæller os, at ingen kender timen for Hans tilbagevenden, og befaler os at være årvågne.

Tidens tegn og Tidsalderens afslutning
Matt 24:3-14:
”Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.”

”I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne.”

”Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.”

 ”Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

 Ingen kender dagen eller timen
Matt 24:36-44:
”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.”

Årvågne tjenere
”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.”

Apostlen Lukas advarer os også om Endetiden - advarer os om at altid være årvågne og bede.

Vigtigheden af at være årvågen
Luk 21:34-36:
”Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.”

Alle advarselstegnene findes omkring os. Menneskets veje er præcis, som det er forudsagt, at de ville blive. Spændingen i Mellemøsten og særligt i Jerusalem er meget slem og bliver værre dag for dag.

Profeten Zakarias skriver også i Det Gamle Testamente om fremtidige profetier - om Endetiden og byen Jerusalem. Jerusalem er helt sikkert en meget tung sten for hele Verden. Det faktum, at Israel overhovedet eksisterer i dag, er en profeti, der er gået i opfyldelse i disse sidste tider.

Zak 12:2-3:
”Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.”

Zak 12:9:
”På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem.”

Zakarias profeterede også om Endetidens Israel og korsfæstelsen af Jesus Kristus.

Zak 12:10:
”Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte.”

Verden, som den er beskrevet i de ovenstående Bibelpassager, lyder bestemt som den Verden, vi lever i i dag. Den lyder ikke bare sådan, men den synes at blive mere og mere sådan for hver dag. Vi ser også hungersnød, sygdom, jordskælv, krige og rygter om krige, og det bliver værre og mere intenst for hver dag.

Vi ser falske profeter og falske lærere, der forøver ondt og bedrager. Mange Kirker synes at være faldet bort fra Sandheden. De accepterer det, der er ondt og ugudeligt – medvirker til homoseksuelle ægteskaber og nægter at støtte Israel.

Selv Paven indbyder Jøder og Muslimer til at bede sammen i Vatikanet! Også mange Kristne ledere indbyder Muslimske ledere til at komme sammen i bøn og gudsdyrkelse. Deraf udtrykket "Chris-Lam"! Blasfemi!

Bliv ikke bedraget, kom ikke bort fra det, der er retfærdigt og helligt. Følg Herrens veje, og bliv på den vej, der fører til evigt liv. Husk, at Guds skrevne Ord er helligt, sandt og retfærdigt. Dagene kommer snart med forøget forfølgelse af Kirken, samt forøget ondskab og vold!

Jesus Kristus kommer snart! Vær derfor årvågne og rede! Det er befalet os af Herren selv!

Må Gud velsigne jer!