Gud prøver os ved at lade Satan udføre tegn og undere.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
5. februar 2012.

Både den sande Messias og anti-Messias vil udføre mirakler. Sand tro på Jesus er at acceptere Ham som den eneste vej til Himlen, og gøre vor Faders vilje.

Folk, der ikke tror på tegn og undere, bør læse Femte Mosebog.

5 Mos 13:2-5:
”Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,« da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl. Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte, og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.”

Gud giver os mulighed for at opleve mirakler af mange grunde:

A: Gud ønsker at afprøve vort motiv:

1. For at prøve, om vi kræver et mirakel for at tro på Ham.
2. For at se, om vi tager æren for det mirakel, der har fundet sted.
3. For at se, om vi begynder at indsamle penge til de mirakler, der er udført.
4. For at se, om det mirakel, der er udført, får os til at følge andre guder.

B: Vor Gud er de store miraklers Gud:

 Slm 77:15:
Du er den Gud, der gør undere, du viste folkene din styrke;”

C: At Gud udfører mirakler, er ingen garanti for, at folk vil tro på Ham.

Slm 106:7:
”Vore fædre i Egypten gav ikke agt på dine undere; de huskede ikke på din store trofasthed, men trodsede den Højeste ved Sivhavet.”

D: At der er sket mirakler, er ingen garanti for, at Jesus vil vedkende sig den, der udfører mirakler:

Matt: 7:21-23:
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!”

E: At Jesus udførte mirakler, var ingen garanti for, at folk omvendte sig fra deres synder:

Matt 11:20:
”Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig.”

Luk 10:13:
”Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sæk og aske.”

F: Jesus kunne ikke udføre mange mirakler dér, hvor folk ikke havde tro på ham:

Matt 13:58:
”Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.”

Mark 6:5:
”Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning dér, bortset fra at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.”

G: Gud tillader falske «jesus'er» og profeter at udføre mirakler:

Matt 24:24:
”..for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.”

H: Jesus sagde ikke til sine disciple, at de skulle stoppe med at udføre mirakler:

Mark 9:39:
”Men Jesus svarede: »I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig.”

I: Jesus udførte mirakler for at få stivsindede mennesker til at tro på Gud Fader:

Joh 14:11:
”Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.”

ApG 2:22:
Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved.”

J: Simon så mange mirakler, og ønskede at købe mirakel-kraften for penge:

ApG 8:13:
Ja, også Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så.”

K: Paulus udførte mirakler:

ApG 19:11:
Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder.”

2 Kor 12:12:
”Tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og undere og mægtige gerninger.”

L: Én af Helligåndens gaver er at udføre mirakler:

1 Kor 12:28:
”Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale.”


M: I de sidste tider vil Satans disciple have magt til at udføre mirakler:

2 Thess 2:9:
”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere.”

Da der er både er sande og falske mirakler i vore dage, hvordan kan vi da se forskellen på miraklerne?

Nogle retningslinjer:

Ægte mirakler:
1. Vil give Jesus Kristus al ære og herlighed.
2. Den, der udfører dem, vil ikke tage æren for at udføre miraklerne.
3. Der vil ikke være efterspørgsel efter penge fra de, der udfører miraklerne.
4. Den, der udfører miraklerne, vil forkynde, at omvendelse er nødvendig for at undgå evig dom. (Helbredelse uden anger, har ingen værdi).
5. Miraklerne vil føre folk til varig omvendelse.
6. Den, der udfører mirakler, vil sætte mennesker fri for at de kan følge Jesus Kristus.
7. Folk vil ikke kræve mirakler for at tro på budskabet fra Jesus Kristus. Miraklet dukker ofte op for at bekræfte den nuværende retning, eller for at vise den nye retning i et vejkryds.

Satan vil gerne udføre et mirakel i "Jesu navn" når:
1. Når en eller anden mærkelig og ukendt «jesus» prædikes.
2. Der ingen forkyndelse er om omvendelse.
3. Den, der udfører miraklet, vil tage noget af anerkendelsen.
4. Den, der udfører miraklet, indsamler penge for at udføre det.
5. Miraklet ikke vil have en varig effekt (Helbredelse, osv.)
6. Den, der udfører miraklet, vil knytte sit publikum til sin menighed.
7. Folk vil kræve et mirakel for at tro, at Jesus Kristus eksisterer. (En utro og ond generation).